สิ่งตีพิมพ์ของ ศวพก.| ฐานข้อมูลวิจัยระบบเกษตร| โปสเตอร์ | ซอฟต์แวร์| แผนที่


  ศวพก.
    หน้าหลัก
    แนะนำ ศวพก
  ระบบเกษตรยั่งยืน
  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
  ระบบธุรกิจเกษตร
  หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
  ผลงานวิจัย
  งานบริการวิชาการ
  หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
  บุคลากร
  สารสนเทศภายใน

  เชื่อมโยงเว็บไซด์:
     เครือข่ายระบบเกษตร
     เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
     เครือข่ายธุรกิจเกษตร
     การสัมนาทางวิชาการ

ซอฟต์แวร์GIS
2548
• โปรแกรม L-Wshed (Lanna Watershed)
• โปรแกรม WaterPro (Water Productivity)
• โปรแกรม FuzzySuit (Fuzzy Land Suitability)
• โปรแกรม EconSuit (Economic Land Suitability)

• โปรแกรม AgZone 3.0
• องค์ความรู้ชุดดินไทย (ดินไทย)
• ระบบสนับสนุนการวางแผน การจัดการทรัพยากรเพื่อ การเกษตรและบริการ (รสทก.)
2547
• ระบบเรียกใช้ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ทรัพยากรดินบนอินเตอร์เน็ต (ดินล้านนา - WebGIS)
• Website โครงการ "ท้องทุ่งไทย"
• ระบบสนับสนุนการสำรวจดินบนที่สูง

• ระบบสนับสนุนการสำรวจละการวางแผนการใช้ที่ดินบนที่สูง
• ระบบเรียกใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การผลิตทุเรียนและมังคุด
2545 • ระบบสนับสนุนการจัดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ "AgZone 2.0"
• ระบบสนับสนุนการจัดการดินปัญหา "SoilMan 1.0"
2544 • ระบบข้อมูลระดับชุดดิน "ThaiPedon 1.0"
• ระบบเรียกใช้ข้อมูลการชะล้างพังทลายดิน "ErosView 1.0"
• ระบบเรียกใช้ฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน "LandPlan 3.0"
• ระบบสนับสนุนการกำหนดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ "AgZone 1.0"
• ระบบสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนที่สูง "สพทส. 1.0"
2543 • ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตข้าว "โพสพ 1.0"
2542 • ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน "SoilView 2.0"
• ระบบเรียกใช้ฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน "LandPlan 2.0"
• ระบบสนับสนุนการจัดทำหมู่บ้านพัฒนาที่ดิน "ConsPlan 2.0"
• ระบบเรียกประเมินคุณภาพที่ดินเพื่อการเพาะปลูก "LandSuit 1.0"
2539 • ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน "SoilView 1.0" Modeling
2563
• Rice4cast
2559
• DSS-SRY4cast
2556
• WeaData 2.0
2555
• โปรแกรม MWCropDSS 1.0 & MWCropDSS 2.0
2552
• โปรแกรม CropDSS 1.0
2548
• โปรแกรมกำหนดราคาข้าวเปลือกตามคุณภาพข้าวเปลือก
2547
• MRB-Rice
2546
• มันไทย 1.0
2545
• อ้อยไทย 1.0
2544
• เอราวัณ 1.0
• WeaData 2.0
2543
• โพสพ 1.0
• Sugarcane flowering model
2542
• Expdata 1.0
2540
• CaneFert 1.0

ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th