สิ่งตีพิมพ์ของ ศวพก.| ฐานข้อมูลวิจัยระบบเกษตร| โปสเตอร์ | ซอฟต์แวร์| แผนที่


  ศวพก.
    หน้าหลัก
    แนะนำ ศวพก
  ระบบเกษตรยั่งยืน
  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
  ระบบธุรกิจเกษตร
  หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
  ผลงานวิจัย
  งานบริการวิชาการ
  หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
  บุคลากร
  สารสนเทศภายใน

  เชื่อมโยงเว็บไซด์:
     เครือข่ายระบบเกษตร
     เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
     เครือข่ายธุรกิจเกษตร
     การสัมนาทางวิชาการ


ระบบเรียกใช้ฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน "LandPlan 3.0"
       เป็นโปรแกรมเชื่อมโยงที่ทำงานร่วมกับโปรแกรม ArcView 3.1 โดยมีเมนูและ Graphic
User Interface (GUI) เป็นภาษาไทย ผู้ใช้สามารถเลือกพื้นที่เป้าหมายตามขอบเขตการปกครองทุกระดับทั่วประเทศไทย
แสดงแผนที่พื้นฐานต่าง ๆ ร่วมกับแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน การเปลี่ยนแปลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
วิเคราะห์ความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดิน และประเมินระดับความรุนแรงของปัญกาการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อสนับสนุนการทำแผนพัฒนาที่ดิน
พร้อมทั้งพิมพ์เป็นแผนที่ขนาดต่าง ๆ

 

 
 


[รายงานฉบับสมบูรณ์]

ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th
.