หน้าแรก | ประสิทธิภาพการผลิตและนโยบาย | ธุรกิจชุมชน | ผู้บริโภคและตลาดสินค้าเกษตร | งานบริการวิชาการ | ผลงานวิชาการ | เวบไซต์ที่น่าสนใจ

  ศวพก.
    หน้าหลัก
    แนะนำ ศวพก
  ระบบเกษตรยั่งยืน
  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
  ระบบธุรกิจเกษตร
  หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
  ผลงานวิจัย
  งานบริการวิชาการ
  หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
  สารสนเทศภายใน

  เชื่อมโยงเว็บไซด์:
     เครือข่ายระบบเกษตร
     เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
     เครือข่ายธุรกิจเกษตร
     การสัมนาทางวิชาการ

 
ธุรกิจเกษตรและการจัดการ

งานด้านธุรกิจเกษตรและการจัดการ เป็นสาขางานวิจัยใหม่ที่ ศวพก. ได้เล็งเห็นว่าจะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน การขยายโอกาสในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ตลอดจนการสร้างรายได้จากการทำกิจกรรมนอกเกษตร นำไปสู่การยกระดับรายได้ และการพึ่งตนเองของชุมชน

ศวพก. ได้พัฒนางานด้านธุรกิจเกษตรและการจัดการเกี่ยวข้องในกลุ่มงานที่ขยายผลจากเกษตรกรในระดับครัวเรือน ชุมชน จนถึงการศึกษาผู้บริโภค โดยเน้นตลาดในประเทศเป็นหลัก

ประสิทธิภาพการผลิตและนโยบาย

ธุรกิจชุมชน

ผู้บริโภค และตลาดสินค้าเกษตร

ขีดความสามารถของ ศวพก.ในด้านธุรกิจเกษตรและการจัดการ

ภาระงานหลักของ ศวพก. ในด้านธุรกิจเกษตรและการจัดการ คือ วิจัย และการฝึกอบรมเพื่อผลิตบุคลากรทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรให้มีความสามารถในการวิเคราะห์และจัดการด้านการผลิตตลาด และวิเคราะห์ธุรกิจ ทั้งนี้โดยได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและระหว่างประเทศ และใช้ประสบการณ์เหล่านี้ในการฝึกอบรมผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรายย่อย และกลุ่มธุรกิจชุมชน ให้มีแนวคิด การประกอบการ และพัฒนาขีดความสามารถในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในปัจจุบัน ศวพก. ยังได้ขยายงานออกไปสู่การให้บริการวิชาการด้านธุรกิจเกษตรและการจัดการทั้งในระดับชุมชน และภูมิภาค ให้กับทั้งบุคคลทั่วไป กลุ่ม องค์กร และหน่วยงานต่างๆ


          จุดเน้นงานวิจัยด้านธุรกิจเกษตรในปัจจุบันของ ศวพก. คือ การวิจัยการจัดการของกลุ่มเกษตรกรและชุมชน เช่น เช่น ธุรกิจอาหารแปรรูปพื้นบ้าน และหัตถกรรมพื้นบ้าน และการวิเคราะห์การตลาดสินค้าเกษตร การศึกษาผู้บริโภค งานวิจัยของหน่วยฯ นอกจากจะมีเป็าหมายเพื่อการพัฒนาธุริกจของชุมชนในระดับจุลภาคแล้ว ยังมุ่งตอบคำถามเชิงนโยบายภาครัฐด้วย


 
ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th