ศวทก.
    หน้าหลัก
    แนะนำ ศวพก
  ระบบเกษตรยั่งยืน
  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
  ระบบธุรกิจเกษตร
  หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
  ผลงานวิจัย
  งานบริการวิชาการ
  หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
  สารสนเทศภายใน

  เชื่อมโยงเว็บไซด์:
     เครือข่ายระบบเกษตร
     เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
     เครือข่ายธุรกิจเกษตร
     การสัมนาทางวิชาการ
 


หน่วยสนับสนุนงานวิจัย

งานด้านระบบสนับสนุนงานวิจัยเป็นหน่วยที่ให้การสนับสนุนและพัฒนาวิทยาการระบบปลูกพืชพร้อมกับได้สนับสนุนงานวิจัยที่แก้ปัญหาการเกษตรทั้งที่ดอนและที่สูง

    สถานีทดลองการเกษตรเขตชลประทาน
   มีเนื้อที่ทั้งหมด 50 ไร่ พร้อมระบบชลประทานและเครื่องจักรกลเกษตร เพื่อสนับสนุนงานวิจัย การผลิต การฝึกงานและฝึกอบรมดังนี้
                    • งานวิจัยในโครงการวิจัยด้านระบบเกษตรยั่งยืน
                    • งานวิจัยประเภทวิทยานิพนธ์และปัญหาพิเศษ
                    • งานปรับปรุงพันธ์และผลิตเมล็ดพันธุ์
                    • งานระบบเกษตรปลอดพิษ
                    • งานฝึกอบรมและดูงานระดับแปลงของ ศวพก.
  
     หน่วยวิเคราะห์ดินและพืช
  เป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตัวอย่างดินและพืชที่ได้มาตรฐานสากล สามารถวิเคราะห์ ธาตุอาหารที่มีอยู่ในดิน พืช ปุ๋ย และน้ำ เพื่อสนับสนุนงานกลุ่มวิจัยธาตุอาหารพืช และโครงการวิจัยและพัฒนาต่างๆที่ต้องการข้อมูลเหล่านี้ในการแปลผล หรือให้คำแนะนำแก่เกษตรกร

 
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
             ห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ในการเรียนการสอน
         สามารถรองรับนักศึกษาได้ 24 คน ซึ่งต้องการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในการฝึกปฏิบัติการทำโครงงาน หรือวิทยานิพนธ์นอกจากนี้ยังใช้ในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในระดับนานาชาติที่ต้องอาศัยคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ หรือจำลองสถานการณ์
 


 
              ห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร
                       • สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด้านระบบข้อมูลเชิงพื้นที่
                       • สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์
                       • รองรับการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสารและระบบสารสนเทศภายใน ศวพก.
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ศวทก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th