สิ่งตีพิมพ์ของ ศวพก.| ฐานข้อมูลวิจัยระบบเกษตร| โปสเตอร์ | ซอฟต์แวร์| แผนที่


  ศวพก.
    หน้าหลัก
    แนะนำ ศวพก
  ระบบเกษตรยั่งยืน
  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
  ระบบธุรกิจเกษตร
  หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
  ผลงานวิจัย
  งานบริการวิชาการ
  หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
  สารสนเทศภายใน

  เชื่อมโยงเว็บไซด์:
     เครือข่ายระบบเกษตร
     เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
     เครือข่ายธุรกิจเกษตร
     การสัมนาทางวิชาการ


"เอราวัณ ๑.๐" และระบบฐานข้อมูลโรงงานน้ำตาลราชสีมา
      ระบบโปรแกรมเชื่อมโยงเอราวัณ ๑.๐ เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้วิธีการผสมผสานเทคโนโลยีแบบจำลองระบบดิน-พืชเข้ากับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพื่อสนับสนุนประมาณการผลผลิตอ้อยในพื้นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยของโรงงานน้ำตาลราชสีมา
ครอบคลุมพื้นที่สามจังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ชัยภูมิ และนครราชสีมา ประกอบด้วยฐานข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยการผลิต
เชื่อมโยงกับแบบจำลองอ้อย ทำงานบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมเมนูภาษาไทยสำหรับเรียกแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลอรรถาธิบาย
และคำนวณผลผลิตอ้อยในพื้นที่เป้าหมาย
 
 


ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th
.