สิ่งตีพิมพ์ของ ศวพก.| ฐานข้อมูลวิจัยระบบเกษตร| โปสเตอร์ | ซอฟต์แวร์| แผนที่


  ศวพก.
    หน้าหลัก
    แนะนำ ศวพก
  ระบบเกษตรยั่งยืน
  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
  ระบบธุรกิจเกษตร
  หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
  ผลงานวิจัย
  งานบริการวิชาการ
  หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
  บุคลากร
  สารสนเทศภายใน

  เชื่อมโยงเว็บไซด์:
     เครือข่ายระบบเกษตร
     เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
     เครือข่ายธุรกิจเกษตร
     การสัมนาทางวิชาการ


ระบบสนับสนุนการจัดการดินปัญหา "SoilMan 1.0"     

ระบบ Soil Man 1.0 ได้รับการออกแบบสำหรับผู้ใช้ 2 ประเภทคือ (1) ผู้ใช้ทั่วไปที่อาจเป็นนักวิชาการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม นักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในหน่วยงานรัฐและเอกชน ตลอดจนเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจ
ในปัญหา ทรัพยากรดินในประเทศไทย ผู้ใช้กลุ่มนี้มีความต้องการใช้ระบบในลักษณะต่อไปนี้

  • เรียกดูทรัพยากรดินที่เป็นปัญหาโดยกำเนิดในรูปของข้อมูลเชิงพื้นที่และแผนที่ เพื่อดูการกระจายของแต่ละประเภทปัญหาของที่ดิน
  • สืบค้นปัญหาของดินเมื่อใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรที่เฉพาะเจาะจง
  • มีทางเลือกในการแก้ไขปัญหาดินเมื่อใช้ในการปลูกพืชที่ต้องการ

(2) นักวิชาการและนักวางแผนการใช้ที่ดินในกรมพัฒนาที่ดิน ผู้ใช้กลุ่มนี้นอกจากจะต้องการระบบสนับสนุนการจัดการดิน ที่มีปัญหาดังผู้ใช้กลุ่มแรกแล้ว ยังต้องการระบบที่มีความสามารถดังนี้

  • อำนวยความสะดวกในการระบุพื้นที่ขยายผลเทคโนโลยีการจัดการดินปัญหาที่กรมพัฒนาที่ดินได้ทำการวิจัยและ
    ทดสอบว่าได้ผลดี ไปในพื้นที่คล้ายคลึงกันในแง่ทรัพยากรดินและประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน

  • นอกจากกำหนดพื้นที่เป้าหมายตามขอบเขตการปกครอง ลุ่มน้ำ และระวางแผนที่แล้ว ยังสามารถกำหนดตามพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตและจังหวัด และยังสามารถกำหนดพื้นที่เป้าหมายเองโดยการดิจิไทซ์หน้าจอภาพ
  • มีรายละเอียดคำแนะนำการจัดการดินในเชิงวิชาการที่ง่ายต่อการถ่ายทอดให้เกษตรกรและผู้ใช้นำไปปฏิบัติ
  • สามารถสรุปพื้นที่เกิดปัญหาทรัพยากรดินตามรายพืชที่ต้องการในพื้นที่เป้าหมาย เป็นตารางและแผนที่ขนาดต่างๆ
 

 


ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th
.