สิ่งตีพิมพ์ของ ศวพก.| ฐานข้อมูลวิจัยระบบเกษตร| โปสเตอร์ | ซอฟต์แวร์| แผนที่


  ศวพก.
    หน้าหลัก
    แนะนำ ศวพก
  ระบบเกษตรยั่งยืน
  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
  ระบบธุรกิจเกษตร
  หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
  ผลงานวิจัย
  งานบริการวิชาการ
  หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
  บุคลากร
  สารสนเทศภายใน

  เชื่อมโยงเว็บไซด์:
     เครือข่ายระบบเกษตร
     เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
     เครือข่ายธุรกิจเกษตร
     การสัมนาทางวิชาการ


โปรแกรมการจัดการข้อมูลภูมิอากาศ "WeaData 2.0"
      โปรแกรม WeaData 2.0 พัฒนาขึ้นสำหรับนำเข้าข้อมูลภูมิอากาศที่มีการจัดเก็บโดยหน่วยงานต่าง
ๆ ซึ่งมีรูปแบบการจัดเก็บที่แตกต่างกัน ทำให้อยู่รูปแบบที่แบบให้สามารถใช้งานกับแบบจำลองพืช
DSSAT 4.5 สำหรับการคาดการณ์ผลผลิตพืชในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจดำเนินกิจกรรมในระดับไร่นาถึงระดับนโยบาย
 
 


ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th
.