สิ่งตีพิมพ์ของ ศวพก.| ฐานข้อมูลวิจัยระบบเกษตร| โปสเตอร์ | ซอฟต์แวร์| แผนที่


  ศวพก.
    หน้าหลัก
    แนะนำ ศวพก
  ระบบเกษตรยั่งยืน
  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
  ระบบธุรกิจเกษตร
  หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
  ผลงานวิจัย
  งานบริการวิชาการ
  หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
  บุคลากร
  สารสนเทศภายใน

  เชื่อมโยงเว็บไซด์:
     เครือข่ายระบบเกษตร
     เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
     เครือข่ายธุรกิจเกษตร
     การสัมนาทางวิชาการ


ระบบประมาณการผลผลิตอ้อยในพื้นที่ขนาดใหญ่ "อ้อยไทย ๑.๐"
      เป็นระบบสนับสนุนการประมาณการผลผลิตอ้อยในพื้นที่ขนาดใหญ่ ที่ผันแปรในเชิงพื้นที่และเวลา
ตามการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม และการจัดการของเกษตรกร โดยใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่และเชิงอรรถาธิบายประกอบในการคำนวณของแบบจำลองอ้อยอ้อยไทย
๑.๐ ประกอบด้วยฐานข้อมูลของ 5 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งเมนูเรียกใช้เป็นภาษาไทยทำงานบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ร่วมกับโปรแกรม
ArcView 3.1 ระบบอนุญาตให้ผู้ใช้เลือกพื้นที่ตามชื่อขอบเขตการปกครองได้ตั้งแต่ระดับตำบลจนถึงระดับจังหวัด
สามารถแสดงแผนที่พื้นที่ปลูกอ้อย และแผนที่ประกอบอื่น ๆ พร้อมทั้งกำหนดการจัดการปลูกอ้อยเพื่อประมาณผลผลิตที่จะได้รับ
ระบบจะแสดงผลลัพธ์ที่ได้ในรูปของแผนที่ และตาราง

 

 
 


ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th
.