ศวพก.
    หน้าหลัก
    แนะนำ ศวพก
  ระบบเกษตรยั่งยืน
  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
  ระบบธุรกิจเกษตร
  หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
  ผลงานวิจัย
  งานบริการวิชาการ
  หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
  สารสนเทศภายใน

  เชื่อมโยงเว็บไซด์:
     เครือข่ายระบบเกษตร
     เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
     เครือข่ายธุรกิจเกษตร
     การสัมนาทางวิชาการ

     
 
รายงานการประชุมวิชาการภายในศวพก.ประจำปี 2550
 
รายงานการประชุมวิชาการภายในศวพก.ประจำปี 2549
 
รายงานการประชุมวิชาการภายในศวพก.ประจำปี 2548
 
รายงานการประชุมวิชาการภายในศวพก.ประจำปี 2546

สิ่งตีพิมพ์ของ ศวพก.

บทความทางวิชาการที่นักวิจัยของ ศวพก. เสนอในการประชุมทางวิชาการและตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รายงานการสัมมนา (Proceeding) และสิ่งตีพิมพ์อื่นๆ ตั้งแต่ปี 2517 เป็นต้นมา ผู้ใช้สามารถสืบค้นบทความ ตามประเภทสิ่งตีพิมพ์ ชื่อผู้แต่ง และคำสำคัญ

โปสเตอร์

ผลงานทางวิชาการในรูปของโปสเตอร์ที่นักวิจัยของ ศวพก. นำเสนอในการประชุมทางวิชาการหรือนิทรรศการทางการเกษตร เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป

ซอฟต์แวร์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ ศวพก. พัฒนาขึ้นในหน่วยวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตร ภายใต้โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน

แผนที่

แผนที่เฉพาะเรื่องทางการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติที่ ศวพก. ผลิตขึ้นภายใต้โครงการวิจัยต่างๆ


ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th
.