เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน้าแรก | ธุรกิจเกษตรและการจัดการ | เศรษฐศาสตร์การผลิต | ธุรกิจชุมชน | ผู้บริโภคและตลาดสินค้าเกษตร | งานบริการวิชาการ | ผลงานวิชาการ
 

ไทยตำบล สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กรมพัฒนาชุมชน งานแสดงสินค้าไทย
กรมส่งเสริมการส่งออก สินค้าที่น่าสนใจแยกจังหวัด
การส่งเสริมสหกรณ์ สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แยกจังหวัด
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กรมส่งเสริมการเกษตร เครือข่ายสหกรณ์ประเทศไทย
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครือข่ายกาญจนาภิเษก
กระทรวงอุตสาหกรรม รักบ้านเกิด.คอม ยูคอมเชื่อมโยงสังคมไทย
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มูลนิธิโครงการหลวง
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เชื่อมโยงไปส่วนราชการอื่น
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร เว็บลิงค์ เว็บจังหวัด
สำนักพัฒนาการเกษตรกร ของดีจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
เครือข่ายธุรกิจเกษตร  


ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th
.

| หน้าหลัก ศวพก. | วิสัยทัศน์ ศวพก. | ระบบเกษตรยั่งยืน |ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตร | ระบบธุรกิจเกษตร |
หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
| หน่วยสนับสนุนงานวิจัย | เครือข่ายระบบเกษตร | สืบค้นข้อมูล | สิ่งตีพิมพ์ | ข่าวสาร |