ศวพก.
    หน้าหลัก
    แนะนำ ศวพก
  ระบบเกษตรยั่งยืน
  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
  ระบบธุรกิจเกษตร
  หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
  ผลงานวิจัย
  งานบริการวิชาการ
  หลักสูตรเกษตรศาสตรเชิงระบบ
  สารสนเทศภายใน

  เชื่อมโยงเว็บไซด์
     เครือข่ายระบบเกษตร
     เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
     เครือข่ายธุรกิจเกษตร
     การสัมนาทางวิชาการ
 หลักสูตรนานาชาติสาขาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
 

         หลักสูตรนานาชาติสาขาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ เป็นหลักสูตรสหวิทยาการ มุ่งเน้นการใช้ แนวทางเชิงระบบเพื่อการแก้ปัญหาทางการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดย บูรณาการองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับจากการวิจัย ควบคู่ไปกับการเรียนการสอน ผ่านกระบวนการ เรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียน กรณีศึกษา สัมมนา และงานวิจัยสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และคุณภาพสูง สามารถทำงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรในระบบ นิเวศเกษตรต่างๆในภูมิภาคได้เป็นอย่างดี

         หลักสูตรนี้ได้เริ่มเปิดสอนเป็นภาษาไทยในปี พ.ศ. 2527 และต่อมาในปี พ.ศ. 2531 ได้ดำเนินการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) จนถึงปัจจุบัน สามารถผลิต มหา บัณฑิต ที่มีความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการวางแผนการดำเนินการวิจัย วิเคราะห์และ แก้ไขปัญหาการเกษตร ตลอดจนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศและภูมิภาคได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

 

         หลักสูตรฯได้ผลิตมหาบัณฑิตจากประเทศจีน เวียดนาม กัมพูชา ลาว พม่า อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เนปาล ภูฐาน บังคลาเทศ ศรีลังกาและไทย จำนวนทั้งสิ้น 174 คน ทั้งนี้ เป็นมหาบัณฑิตไทยจำนวน 69 คน จากต่างประเทศจำนวน 105 คน มหาบัณฑิตเหล่านี้ ได้กลับเข้าทำงานใน ด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตร ในประเทศตน และสามารถศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้เป็นอย่างดียิ่ง จึงทำให้หลักสูตรนี้เป็นที่ยอมรับ ในบรรดาองค์กรวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ดาวน์โหลดรายเอียดหลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th
.