สิ่งตีพิมพ์ของ ศวพก.| ฐานข้อมูลวิจัยระบบเกษตร| โปสเตอร์ | ซอฟต์แวร์| แผนที่

  ศวพก.
    หน้าหลัก
    แนะนำ ศวพก
  ระบบเกษตรยั่งยืน
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
  ระบบธุรกิจเกษตร
  หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
  ผลงานวิจัย
 งานบริการวิชาการ
  หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
  สารสนเทศภายใน
 
สารบัญ
  บทความประกอบการบรรยายพิเศษเรื่อง “การเขียนหนังสือในระบบราชการ”
  รองศาสตราจารย์นคร  ณ ลำปาง
   
  งานวิจัยด้านธุรกิจเกษตร
1. หัตถกรรมพื้นบ้านในภาคเหนือตอนบนกับทิศทางการพัฒนา
  ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ อารี วิบูลย์พงศ์ ประทานทิพย์ กระมล นัทธมน ธีระกุล และ พิมพิมล แก้วมณี
2. ผลกระทบของเขตการค้าเสรีไทย-จีน ต่อการเกษตรในภาคเหนือของไทย
  ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ อารี วิบูลย์พงศ์ สุขุม พันธุ์ณรงค์ พิมลพรรณ สุระวาศรี
3. แหนมในทัศนะของผู้บริโภค
  อารี วิบูลย์พงศ์ ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ ประทานทิพย์ กระมล และนัทธมน ธีระกุล
4. พฤติกรรมการบริโภคไวน์
  อารี  วิบูลย์พงศ์  ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต์  สมชาย จอมดวง พุทธวรรณ ขันต้นธง และนัทธมน ธีระกุล
5. การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ
  ประทานทิพย์ กระมล กุศล ทองงาม  จตุรงค์ พวงมณี และกุหลาบ อุตสุข
   
  งานวิจัยด้านระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตร
6. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจผลิตพืชในระดับท้องถิ่น: ท้องทุ่งไทย ๑.๐
  อรรถชัย จินตะเวช  สุนทร บูรณวิริยะกุล วินัย ศรวัต ก้อนทอง พวงประโพน ศรินทิพย์ พรหมฤทธิ์ ปราการ ศรีงาม และ รัชภูมิ ใจกล้า
7. การจำลองผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลกที่มีต่อผลผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงฝั่งประเทศไทย
  อรรถชัย จินตะเวช  ปราการ ศรีงาม รัชภูมิ ใจกล้า  และ อานนท์ สนิทวงศ์
8. การพัฒนาและทดสอบแบบจำลองไก่พื้นเมือง
  ศรินทิพย์ พรหมฤทธิ์ และ อรรถชัย จินตะเวช
9. การจำลองการตอบสนองของมันฝรั่งต่อการจัดการปุ๋ยแบบต่างๆ
  พันธุ์ทิพย์  นนทรีย์ และ อรรถชัย จินตะเวช
10. การพัฒนาการและประเมินสัมประสิทธิ์ของพันธุ์ข้าวไม่ไวแสง
  สุนทร บูรณะวิริยะกุล และ อรรถชัย จินตะเวช
11. การประมาณการณ์ผลผลิตพืชด้วยแบบจำลองทางสถิติ
  ถาวร  อ่อนประไพ
12. เทคนิคการปรับแก้ค่าข้อมูลภาพดาวเทียมเพื่อการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
  ถาวร  อ่อนประไพ
13. การสร้างหน่วยแผนที่แบบอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการสำรวจดินบนที่สูงแบบดิจิตอล
  ประภัสสร พันธ์สมพงษ์ และเมธี เอกะสิงห์
14. ระบบสนับสนุนการสำรวจดินภาคสนามบนที่สูงแบบดิจิตอล
  ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ และ เมธี เอกะสิงห์
15. การประเมินผลิตภาพเชิงพื้นที่ของระบบพืชที่สำคัญในภาคเหนือตอนบน
  ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
16. ระบบเรียกใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การผลิตทุเรียนและมังคุด
  เฉลิมพล  สำราญพงษ์   และ เมธี  เอกะสิงห์
17. ระบบภูมิสารสนเทศดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินบนอินเตอร์เนต: ดินล้านนา
  เฉลิมพล สำราญพงษ์ เมธี เอกะสิงห์ และนันทวัน รักสกุลกานต์
18. การพัฒนาระบบสนับสนุนการวางแผนการจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและบริการ (รสทก.)
  เมธี เอกะสิงห์  ชาฤทธิ์ สุ่มเหม และเฉลิมพล สำราญพงษ์
19. การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเครือข่ายลุ่มน้ำในภาคเหนือตอนบน
  ปิ่นเพชร สกุลส่องบุญศิริ และ เมธี เอกะสิงห์
20. การเชื่อมโยงระหว่างแหล่งน้ำและพื้นที่รับน้ำเพื่อการเพาะปลูกในระบบภูมิสารสนเทศ
  เมธี เอกะสิงห์ และวัฒนา พัฒนถาวร
21. การจำแนกพื้นที่ปลูกไม้ผลจากข้อมูลระยะไกลหลายช่วงเวลา
  วรวีรุกรณ์ วีระจิตต์  เมธี เอกะสิงห์ และชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
22. องค์ความรู้และยุทธศาสตร์ในการผลิตไม้ผลเพื่อระบบสนับสนุนการตัดสินใจ: หลักการและแนวทางการศึกษา
  ธวัชชัย  รัตน์ชเลศ  พฤกษ์  ยิบมันตะสิริ รุ่งทิพย์ อุทุมพันธ์  และจงรักษ์ มูลเฟย
23. ผลิตภาพการใช้ที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายและลำพูน
  เบญจพรรณ เอกะสิงห์ กุศล ทองงาม ธันยา พรหมบุรมย์  นฤมล  ทินราช และ ศุภกิจ สินไชยกุล
24. การประเมินสภาวะความเสี่ยงด้านผลผลิตและราคาของพืชเศรษฐกิจบางชนิดในจังหวัดเชียงใหม่
  เบญจพรรณ  เอกะสิงห์  กุศล  ทองงาม  ธันยา  พรหมบุรมย์  และ นฤมล  ทินราช
25. ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตลำไยในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
  เบญจพรรณ  เอกะสิงห์  ธันยา  พรหมบุรมย์  ฑีฆา  โยธาภักดี  และ  กมล  งามสมสุข
26. การประเมินประสิทธิภาพการใช้น้ำชลประทานในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และลำพูน
  กุศล ทองงาม เบญจพรรณ เอกะสิงห์ ธันยา พรหมบุรมย์ และ นฤมล ทินราช
   
  ผลงานวิจัยด้านเกษตรยั่งยืนและสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม
27. การเพิ่มคุณภาพการสีข้าวด้วยสารประกอบไอโอไดด์ และการสร้างระบบต้นแบบสำหรับกำหนดราคาข้าวตามคุณภาพข้าวเปลือก
  ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา  พิชิต ธานี และสุรีย์รัตน์  ปิงยา
28. การจำแนกพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และผลของเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่มีต่อปริมาณสารหอม  2-อะเซทิล-1-พิวโรลีน
  ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา  และปวีณา  โภชนสมบูรณ์
29. พลวัตรเทคโนโลยีการผลิตส้มเพื่อคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
  รุ่งทิพย์ อุทุมพันธ์  ธวัชชัย รัตน์ชเลศ  พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ  และ จงรักษ์ มูลเฟย
30. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตลำไย และความเข้าใจของเกษตรกร
  จงรักษ์ มูลเฟย  ธวัชชัย รัตน์ชเลศ  พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ  และ รุ่งทิพย์ อุทุมพันธ์
31. การเปรียบเทียบปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพ และปุ๋ยน้ำ EM ในระบบการผลิตผักอินทรีย์
  จตุรงค์  พวงมณี กุหลาบ  อุตสุข และสมเกียรติ  สุวรรณคีรี
32. การพัฒนาผักพื้นบ้านเป็นผักเชิงพาณิชย์
  กุหลาบ  อุตสุข  สมเกียรติ  สุวรรณคีรี และจตุรงค์  พวงมณี
33. การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในระบบการผลิตผักไม่ใช้สารเคมี
  จตุรงค์ พวงมณี  จำลอง โพธาเจริญ กุหลาบ อุตสุข  ระพีพงศ์ เกษตรสุนทร และ ศักดิ์มนตรี นาชัยเวียง
34. โรคและแมลงศัตรูพืชในการผลิตถั่วฝักยาวโดยใช้วิธีการบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสาน (ไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช)
  สมเกียรติ สุวรรณคิรี
35. การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศชนิดรับประทานสดผลโต
  จตุรงค์  พวงมณี   และกุหลาบ  อุตสุข
36. การจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสมสำหรับการผลิตคะน้า
  จตุรงค์  พวงมณี และกุหลาบ  อุตสุข
37. การวินิจฉัยการขาดธาตุอาหารในผักกาดขาวปลี
  รจเร  นพคุณวงศ์
38. ศักยภาพและข้อจำกัดของระบบการปลูกข้าวแบบประณีตในพื้นที่นาชลประทานภาคเหนือ
  ลิขิต  พลยศ  พฤกษ์  ยิบมันตะสิริ และจำลอง โพธาเจริญ
39. การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อการจัดการทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน
  บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล ณัชชา ลี้วิศิษฏ์พัฒนา  และพฤกษ์ ยิบมันตะสิริ
40. การใช้แนวทางโรงเรียนเกษตรกรเพื่อสร้างการเรียนรู้ และเพิ่มศักยภาพของเกษตรกร: กรณีผลิตผักปลอดสารพิษในเขตชานเมือง
  ช่อผกา ม่วงสุข  พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ  และบุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
41. เงื่อนไขการดำเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อยในที่ลุ่มน้ำชลประทาน
  บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล และ พฤกษ์  ยิบมันตะสิริ
   
  ผลงานด้านบริการวิชาการ
1. การผลิตเมล็ดพันธุ์หลักและพันธุ์ขยายสำหรับเกษตรกร
  จำลอง โพธาเจริญ  จตุรงค์ พวงมณี และกุหลาบ อุตสุข
2. เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยน้ำหมักหรือน้ำสกัดชีวภาพ
  นายสมเกียรติ สุวรรณคีรี
3. การพัฒนาอาชีพเกษตรปลอดสารพิษสำหรับนักศึกษา
  ประทานทิพย์ กระมล กุศล ทองงาม บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล จตุรงค์ พวงมณี และพฤกษ์ ยิบมันตะสิริ
4. การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดของธุรกิจเกษตร
  อารี  วิบูลย์พงศ์ ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ นัทธมน ธีระกุล และประทานทิพย์ กระมล
5. พัฒนาฐานข้อมูลวิจัยภายในหน่วยวิจัยธุรกิจเกษตร
  ประทานทิพย์ กระมล  อารี  วิบูลย์พงศ์ นัทธมน ธีระกุล และนันทิยา สุวรรณรัตน์
6. การพัฒนาปรับปรุงเวบไซต์ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
  เมธี เอกะสิงห์ คงทัต  ทองพูน นันทวัน รักสกุลกานต์ อรรถชัย จินตะเวช บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล ประทานทิพย์ กระมล เฉลิมพล สำราญพงษ์ และวรลักษณ์ สุธีรวรรธนา
7. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารโครงการและงบประมาณ
  เมธี  เอกะสิงห์ และชาฤทธิ์  สุ่มเหม
     
    สรุปผลการประชุมระดมความคิดทิศทางของศวพก.ในอนาคต