ศวพก.
    หน้าหลัก
    แนะนำ ศวพก
  ระบบเกษตรยั่งยืน
  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
  ระบบธุรกิจเกษตร
  หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
  ผลงานวิจัย
  งานบริการวิชาการ
  หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
  สารสนเทศภายใน

  เชื่อมโยงเว็บไซด์
     เครือข่ายระบบเกษตร
     เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
     เครือข่ายธุรกิจเกษตร
     การสัมนาทางวิชาการ

 
 
  งานเผยแพร่ความรู้
งานของ ศวพก. ในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการมีหลายรูปแบบ การจัดงานวันเกษตรประจำปี การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ และ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง internet
งานอบรมและประชุมวิชาการ
ศวพก.ได้มีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด เทคโนโลยีใหม่ และแนวทางใหม่ ผ่านการฝึกอบรมทั้งในระดับนานาชาติ และในประเทศให้กับเกษตรกรและบุคลากรทั้งที่มาจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน ที่ได้มาจากผลการพัฒนางานวิจัยภายใต้โครงการของศูนย์ฯ เพื่อโครงการเหล่านั้นจะเกิดผลประโยชน์และสามารถใช้งานได้จริง และให้บริการวิชาการผ่านการจัดงานประชุมวิชาการประจำปีของ ศวพก ทั้งร่วมสนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการทั้งหน่วยงานราชการเอกชนในระดับนานาชาติและประเทศ อย่างสม่ำเสมอ
งานพัฒนาชุมชน
กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในพื้นที่ที่มีงานวิจัยของ ศวพก. โดยวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนและใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เพื่อให้ชุมชนสร้างแผนพัฒนาตนเอง เช่น การใช้แนวทางโรงเรียนเกษตรกร การจัดเวทีชุมชน การจัดเสวนา
  กรรมการขององค์กรและงานให้คำปรึกษา
คณาจารย์ของศวพก. ให้การสนับสนุนการทำงานระดับนานาชาติ ประเทศ และชุมชน โดยทำหน้าที่สำคัญในองค์ต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในทางปฏิบัติและขยายผล รวมถึงการให้คำปรึกษาเฉพาะกรณีการพัฒนาทั้งในระดับประเทศและชุมชน


ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th