สิ่งตีพิมพ์ของ ศวพก.| ฐานข้อมูลวิจัยระบบเกษตร| โปสเตอร์ | ซอฟต์แวร์| แผนที่


  ศวพก.
    หน้าหลัก
    แนะนำ ศวพก
  ระบบเกษตรยั่งยืน
  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
  ระบบธุรกิจเกษตร
  หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
  ผลงานวิจัย
  งานบริการวิชาการ
  หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
  บุคลากร
  สารสนเทศภายใน

 
แผนที่
 

แผนที่ชุดดิน จังหวัดเชียงใหม่ (2,334KB)

แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน 2540/41 จังหวัดเชียงใหม่ (1,098 KB)

แผนที่โครงการชลประทาน จังหวัดเชียงใหม่ (1,081 KB)

แผนที่แสดงเขตภูมิอากาศช่วงมกราคม-มิถุนายน จังหวัดเชียงใหม่ (1,143 KB)

แผนที่แสดงเขตภูมิอากาศช่วงกรกฎาคม-ธันวาคม จังหวัดเชียงใหม่ (1,218 KB)

แผนที่แสดงอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยรายเดือน จังหวัดเชียงใหม่ (3,818 KB)

แผนที่แสดงอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือน จังหวัดเชียงใหม่ (4,970 KB)

แผนที่แสดงปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือน จังหวัดเชียงใหม่ (3,022 KB)

แผนที่แสดงจำนวนวันฝนตกเฉลี่ยรายเดือน จังหวัดเชียงใหม่ (3,890 KB)

แผนที่ผลผลิตข้าวนาปีได้จากการจำลองการใช้ปุ๋ยในอัตราค่อนข้างต่ำ จังหวัดเชียงใหม่

แผนที่ผลผลิตข้าวนาปีได้จากการจำลองการใช้ปุ๋ยตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่

แผนที่ส่วนเหลื่อมผลผลิตข้าวนาปี จังหวัดเชียงใหม่

แผนที่ชุดดิน จังหวัดพิษณุโลก(8,368 KB)

แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน 2540/41 จังหวัดพิษณุโลก (1,429 KB)

.แผนที่โครงการชลประทาน จังหวัดพิษณุโลก (918 KB)

แผนที่โอกาสเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ปลูกข้าว จังหวัดพิษณุโลก (21,668 KB)

แผนที่น้ำท่วม 2538 จังหวัดพิษณุโลก ( 20,861KB)

แผนที่แสดงเขตภูมิอากาศช่วงมกราคม-มิถุนายน จังหวัดพิษณุโลก (1,526 KB)

แผนที่แสดงเขตภูมิอากาศช่วงกรกฎาคม-ธันวาคม จังหวัดพิษณุโลก(4,962 KB)

แผนที่อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยรายเดือน จังหวัดพิษณุโลก (1,846 KB)

แผนที่อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือน จังหวัดพิษณุโลก (1,883 KB)

แผนที่ปริมาณฝนตกเฉลี่ยรายเดือน จังหวัดพิษณุโลก (1,339 KB)

แผนที่จำนวนวันฝนตกรายเดือน จังหวัดพิษณุโลก (1,523 KB)

แผนที่ผลผลิตข้าวนาปีได้จากการจำลองการใช้ปุ๋ยในอัตราค่อนข้างต่ำ จังหวัดพิษณุโลก

แผนที่ผลผลิตข้าวนาปีได้จากการจำลองการใช้ปุ๋ยตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก

แผนที่ส่วนเหลื่อมผลผลิตข้าวนาปี จังหวัดพิษณุโลกศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th
.