สิ่งตีพิมพ์ของ ศวพก.| ฐานข้อมูลวิจัยระบบเกษตร| โปสเตอร์ | ซอฟต์แวร์| แผนที่


  ศวพก.
    หน้าหลัก
    แนะนำ ศวพก
  ระบบเกษตรยั่งยืน
  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
  ระบบธุรกิจเกษตร
  หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
  ผลงานวิจัย
  งานบริการวิชาการ
  หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
  สารสนเทศภายใน

  เชื่อมโยงเว็บไซด์:
     เครือข่ายระบบเกษตร
     เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
     เครือข่ายธุรกิจเกษตร
     การสัมนาทางวิชาการ


ระบบสนับสนุนการสำรวจดินบนที่สูง

     ระบบสนับสนุนการสำรวจดินบนที่สูงที่พัฒนาขึ้นในโครงการนี้ประกอบด้วยโปรแกรมประยุกต์ ใช้งานสองส่วนหลัก ส่วนแรกเป็นโปรแกรมที่ทำงานร่วมกับ ArcGIS เพื่อทำการจำแนกภูมิสัณฐาน และสร้างหน่วยแผนที่ภูมิสัณฐานที่สัมพันธ์กับลักษณะดิน ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแผนที่พื้นฐานในการวาง แผนสุ่มตัวอย่างวางแนวการสำรวจดินภาคสนาม   ส่วนที่สองคือระบบสนับสนุนการสำรวจดินภาค สนามบนที่สูงแบบดิจิตอล         ที่พัฒนาขึ้นบนระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ประเภท  Pocket PC     เพื่อช่วยให้นักสำรวจดินมีความสะดวกสำหรับการปฏิบัติงานในสนาม ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพัฒนา    และปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดินบนที่สูงได้อย่าง รวดเร็ว ถูกต้อง และมีความละเอียดมากขึ้น    โดยข้อมูลที่ได้ถูกกำหนดให้มีรูปแบบที่เหมาะสมกับ ความต้องการของผู้ใช้ทั่วไป   ระบบในส่วนนี้พัฒนาด้วยโปรแกรมภาษา   Visual Basic 6.0 ร่วมกับโปรแกรม        ArcPad Studio Builder version 6.0.1 เพื่อให้สามารถทำงานบน โปรแกรม      ArcPad version 6.0.3     ที่มีความสามารถด้านภูมิสารสนเทศ    โดยมีระบบ กำหนดพิกัดด้วยดาวเทียม (GPS)     ร่วมในการสำรวจ ผู้ใช้ระบบสนับสนุนฯ     สามารถแสดง แผนที่ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการสำรวจ   โดยการเลือกพื้นที่เป้าหมายจากเมนูที่กำหนดให้นอกจาก นั้นระบบฯ       มีวิธีการสุ่มจุดสำรวจแบบต่างๆ ตามความต้องการของผู้สำรวจ และแสดงผลของ ตำแหน่งของจุดสำรวจเพื่อสะดวกในการใช้    GPS ในการนำทางไปสู่จุดตัวอย่างพร้อมกับการ บันทึกข้อมูลสภาพพื้นที่ทั่วไป และสมบัติของดินในแต่ละจุดสำรวจได้สะดวกสามารถลดขั้นตอน การแปลงข้อมูลจากอนาล็อกเป็นดิจิตอล    ทำให้สามารถพัฒนาข้อมูลทรัพยากรดินได้   สะดวก แม่นยำ และรวดเร็วขึ้น อย่างไรก็ตามหากไม่ประสงค์จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาในการ สำรวจดิน นักสำรวจดินอาจพิมพ์แผนที่หลักที่ได้จากจำแนกภูมิสัณฐานและข้อมูลเชิงพื้นที่อ้างอิง อื่นที่ใช้ประกอบการสำรวจออกทางเครื่องพิมพ์
 
 


 
ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th
.