สิ่งตีพิมพ์ของ ศวพก.| ฐานข้อมูลวิจัยระบบเกษตร| โปสเตอร์ | ซอฟต์แวร์| แผนที่


  ศวพก.
    หน้าหลัก
    แนะนำ ศวพก
  ระบบเกษตรยั่งยืน
  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
  ระบบธุรกิจเกษตร
  หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
  ผลงานวิจัย
  งานบริการวิชาการ
  หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
  บุคลากร
  สารสนเทศภายใน

  เชื่อมโยงเว็บไซด์:
     เครือข่ายระบบเกษตร
     เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
     เครือข่ายธุรกิจเกษตร
     การสัมนาทางวิชาการ


ระบบเรียกประเมินคุณภาพที่ดินเพื่อการเพาะปลูก "LandSuit 1.0"
      เป็นระบบประเมินคุณภาพที่ดินเชิงคุณภาพแบบอัตโนมัติ ทำงานในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(Geographic Information System, GIS) ประกอบด้วยฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลอรรถาธิบาย
และอาศัยวิธีการที่พัฒนาขึ้นโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งชาติ (FAO)LandSuit
1.0 พัฒนาขึ้นโดยทดสอบกับพืชเศรษฐกิจ 2 ชนิด คือข้าวหอมมะลิ ในพื้นที่ภาคตะวันออกฉียงเหนือทั้งหมด
และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สำหรับพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้ฐานข้อมูลดิน 2
ประเภท คือ ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ชุดดินสำหรับจังหวัดพิษณุโลก และฐานข้อมูลกลุ่มชุดดินสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือLandSuit
1.0 ทำงานร่วมกับโปรแกรม ArcView 3.0 และระบบปฏิบัติการ Windows มีระบบเมนูเรียกใช้เป็นภาษาไทย
ผู้ใช้สามารถเลือกพื้นที่ กำหนดชนิดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ต้องการประเมิน
เรียกข้อมูลอรรถาธิบายของแต่ละหน่วยแผนที่ดินมาประเมินคุณภาพที่ดินแต่ละประเภท
ประเมินความเหมาะสมเชิงคุณภาพ พร้อมทั้งแสดงประเภทคุณภาพที่ดินที่เป็นข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้กำหนดราคาผลผลิตและปัจจัยการผลิต เพื่อทำการประเมินความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจได้อีกด้วย
ผลลัพธ์จากการประเมินสามารถแสดงเป้นแผนที่ทางจอภาพและพิมพ์เป็นแผนที่ขนาดต่าง
ๆ ตามประสงค์ของผู้ใช้

 

 
 


ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th
.