สิ่งตีพิมพ์ของ ศวพก.| ฐานข้อมูลวิจัยระบบเกษตร| โปสเตอร์ | ซอฟต์แวร์| แผนที่


  ศวพก.
    หน้าหลัก
    แนะนำ ศวพก
  ระบบเกษตรยั่งยืน
  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
  ระบบธุรกิจเกษตร
  หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
  ผลงานวิจัย
  งานบริการวิชาการ
  หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
  บุคลากร
  สารสนเทศภายใน

  เชื่อมโยงเว็บไซด์:
     เครือข่ายระบบเกษตร
     เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
     เครือข่ายธุรกิจเกษตร
     การสัมนาทางวิชาการโปรแกรม EconSuit (Economic Land Suitability)


      โปรแกรม EconSuit (Economic Land Suitability) ได้รับการพัฒนาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจโดยอาศัยข้อมูลจากการสำรวจ ทางเศรษฐกิจเพื่อประเมินผลตอบแทนจาก
การใช้ที่ดิน ทั้งระบบพืชเดี่ยวหรือเป็นระบบพืชที่มีการปลูก มากกว่าหนึ่งครั้งในรอบปี ทำให้สามารถ แสดงผลตอ แทนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบในรอบระยะเวลา1 ปีที่ทำการเพาะปลูกนอกจากนี้ระบบ นี้ยังสามารถสร้างภาพเหตุการณ์จำลอง   จากทางเลือกในการใช้ ที่ดินตามเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งผู้ใช้หรือ ผู้ตัดสินใจ  สามารถเปลี่ยนแปลงชนิดการใช้ที่ดิน    หรือระบบการใช้ที่ดินที่มีอยู่ในฐานข้อมูลตาม นโยบายการใช้ที่ดินและทรัพยากรทางเกษตรที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างเป็น แผนที่ผลลัพธ์ที่เกิดจาก นโยบายดังกล่าวอันจะทำให้เห็นภาพอนาคตของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและผลกระทบต่อผลิตภาพ ของที่ดินทำให้สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีหลักการ
 
   


 
ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th
.