หน้าแรกศวพก.  
  เกี่ยวกับชุดดินจัดตั้ง
 
 ความหมายของชุดดินจัดตั้ง
 ชุดดินจัดตั้งในประเทศไทย
 
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
  การจำแนกดินในประเทศไทย
 
 ทำไมต้องมีการจำแนกดิน
 วิธีการจำแนกดิน
   
  อนุกรมวิธานดินในประเทศไทย
 
 
อันดับดิน
 
อันดับย่อย
   
กลุ่มดินใหญ่
     
กลุ่มดินย่อย
       
วงศ์ดิน
 
 สืบค้นอนุกรมวิธานดิน
     
  สมบัติชุดดิน
 
 สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 สมบัติของแต่ละชั้นดิน
   
  ระดับความเหมาะสม
 
 ทางการเกษตร
 ทางวิศวกรรม
   
  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดดิน 
   
  สารสนเทศกลุ่มชุดดิน
(WebGIS)
   
   


           กรมพัฒนาที่ดินได้ทําการสํารวจดิน เพื่อจัดทำแผนที่และรายงานการสํารวจดินในระดับจังหวัด มาตราส่วน 1:50,000 และ 1:100,000 ตั้งแต่ ปี 2506 จนแล้วเสร็จทั้งประเทศ     โดยมีหน่วยการจําแนกดินเป็นชุดดิน  (soil series)  ตามระบบ การจําแนก ดินของประเทศสหรัฐอเมริกา ฉบับปี พ. ศ. 2481 ต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อกําหนดหลายครั้ง จนถึงครั้งที่ 8 ในปี พ.ศ. 2531      กองสํารวจและจําแนกดิน กรมพัฒนาที่ดินจึงทําการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดชุดดินที่ได้จัดตั้งไว้ แล้วทั่ว ประเทศ ให้สอดคล้องกับระบบการจำแนกดังกล่าว
         ผู้สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดของชุดดินจัดตั้ง เช่น ลักษณะทั่วไปของบริเวณที่พบชุดดินจัดตั้ง การจำแนกและให้ชื่อ ทางวิทยาศาสตร์ของชุดดิน สมบัติทางเคมี และฟิสิกส์ของชั้นดินแต่ละชั้น     และงานค้นคว้าวิจัยของหน่วยงานในกรมพัฒนา ที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุดดินที่ได้จำแนกไว้แล้วในประเทศไทย
ชุดดินจัดตั้งภาคกลาง ชุดดินจัดตั้งภาคใต้ ชุดดินจัดตั้งภาคกลาง ชุดดินจัดตั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชุดดินจัดตั้งภาคเหนือ
ชุดดินจัดตั้งในประเทศไทย

    ชุดดินจัดตั้ง จะต้องมีคัดเลือกจากการศึกษาหน้าตัด (โปรไฟล์) ของดินหลายแห่งจนแน่ใจว่าได้ลักษณะและคุณสมบัติต่าง ๆ
ทางกายภาพและทางเคมีของดินอันเป็นลักษณะประจําตัวของชุดดินเฉพาะในการจําแนกดินระดับชุดดิน     การเรียกชื่อชุดดิน จัดตั้ง    ปกติใช้ชื่อสถานที่พบดินชนิดนั้นเป็นครั้งแรก   หรือบริเวณนั้นมีชุดดิน    ประเภทนั้นเป็นบริเวณกว้างขวาง ชุดดินที่มี คุณสมบัติดังกล่าวอาจพบจากการสำรวจดินในภายหลังที่สถานทีอื่น แต่การเรียกชื่อดินชนิดนั้นยังคงใช้ชื่อเหมือนชุดดินจัดตั้ง ตัวอย่าง เช่น ดินราชบุรี อาจพบที่จังหวัด พิษณุโลก   หรือเชียงราย เป็นต้น   ในทำนองเดียวกันดินหางดง อาจพบในอำเภออื่น ในจังหวัดอื่นของประเทศไทย