เกี่ยวกับชุดดินจัดตั้ง
 
 ความหมายของชุดดินจัดตั้ง
 ชุดดินจัดตั้งในประเทศไทย
 
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
  การจำแนกดินในประเทศไทย
 
 ทำไมต้องมีการจำแนกดิน
 วิธีการจำแนกดิน
   
  อนุกรมวิธานดินในประเทศไทย
 
 
อันดับดิน
 
อันดับย่อย
   
กลุ่มดินใหญ่
     
กลุ่มดินย่อย
       
วงศ์ดิน
 
 สืบค้นอนุกรมวิธานดิน
     
  สมบัติชุดดิน
 
 สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 สมบัติของแต่ละชั้นดิน
   
  ระดับความเหมาะสม
 
 ทางการเกษตร
 ทางวิศวกรรม
   
  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดดิน 
   
  สารสนเทศกลุ่มชุดดิน
(WebGIS)
   
   
                เมื่อจําแนกดินในระดับอันดับแล้วได้จําแนกดินในระดับอันดับย่อย(suborder)ต่อ โดยใช้ลักษณะและคุณสมบัติต่างๆ ของดินที่เกี่ยวข้องกับชนิดและอัตราการย่อยสลายของวัตถุต้นกําเนิดดิน การแช่ขังของน้ำหรืออิ่มตัวด้วยน้ำในระดับตื้น ความชื้นดินที่แตกต่างกัน อุณหภูมิดินที่แตกต่างกัน ดินมีการสะสมหรือมีอินทรียวัตถุในดินล่างสูงและดินมีเนื้อดิน เป็นดินทรายหนา เป็นต้น อันดับย่อย (Suborder) ที่พบในประเทศไทยมีดังนี้

อันดับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   อันดับย่อย  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -