เกี่ยวกับชุดดินจัดตั้ง
 
 ความหมายของชุดดินจัดตั้ง
 ชุดดินจัดตั้งในประเทศไทย
 
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
  การจำแนกดินในประเทศไทย
 
 ทำไมต้องมีการจำแนกดิน
 วิธีการจำแนกดิน
   
  อนุกรมวิธานดินในประเทศไทย
 
 
อันดับดิน
 
อันดับย่อย
   
กลุ่มดินใหญ่
     
กลุ่มดินย่อย
       
วงศ์ดิน
 
 สืบค้นอนุกรมวิธานดิน
     
  สมบัติชุดดิน
 
 สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 สมบัติของแต่ละชั้นดิน
   
  ระดับความเหมาะสม
 
 ทางการเกษตร
 ทางวิศวกรรม
   
  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดดิน 
   
  สารสนเทศกลุ่มชุดดิน
(WebGIS)
   
   


            

            เมื่อจําแนกดินในระดับกลุ่มดินย่อยแล้ว ได้จําแนกดินในระดับวงศ์ดินต่อ โดยใช้ลักษณะ และคุณสมบัติ ต่างๆ ของดินที่เกี่ยวข้องกับ เนื้อดิน ชนิดของแร่ ในดิน ความจุในการแลกเปลี่ยน แคตไอออนของดินเหนียว การมีปูนและปฏิกิริยาดิน อุณหภูมิดิน ความลึกของดิน ความคงทนต่อการแตกหักของชั้นดานอินทรีย์การ มีสารเคลือบบนเม็ดทราย และการมีรอยแตกของดิน เป็นต้น ลักษณะและคุณสมบัติต่างๆ ของดินที่ใช้ในการ จําแนกดินจะต้องเป็นไปตาม ข้อกําหนดของระบบอนุกรมวิธานดินปี 2541 การจําแนกในระดับวงศ์ ดินต้องแยกพิจารณาตามวัสดุ ประกอบดิน เช่น เป็นดินอนินทรีย์ (Mineral soil) หรือเป็นดินอินทรีย์ (Organic soil)