เกี่ยวกับชุดดินจัดตั้ง
 
 ความหมายของชุดดินจัดตั้ง
 ชุดดินจัดตั้งในประเทศไทย
 
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
  การจำแนกดินในประเทศไทย
 
 ทำไมต้องมีการจำแนกดิน
 วิธีการจำแนกดิน
   
  อนุกรมวิธานดินในประเทศไทย
 
 
อันดับดิน
 
อันดับย่อย
   
กลุ่มดินใหญ่
     
กลุ่มดินย่อย
       
วงศ์ดิน
 
 สืบค้นอนุกรมวิธานดิน
     
  สมบัติชุดดิน
 
 สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 สมบัติของแต่ละชั้นดิน
   
  ระดับความเหมาะสม
 
 ทางการเกษตร
 ทางวิศวกรรม
   
  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดดิน 
   
  สารสนเทศกลุ่มชุดดิน
(WebGIS)
   
   
     เมื่อจําแนกดินในระดับกลุ่มดินใหญ่แล้ว ได้จําแนกดินในระดับกลุ่มดินย่อยต่อ โดยใช้ลักษณะและคุณสมบัติต่างๆ ของดินที่เกี่ยวข้องกับชนิดและอัตราการย่อยสลายตัวของวัตถุต้นกําเนิดดิน สภาพภูมิอากาศ การระบายน้ำและการ แช่ขังน้ำของดิน ความชื้นดิน การมีวัสดุอื่นๆ เจือปนในดิน การแตกระแหงของดิน ดินเป็น ทรายหนาถึงหนามาก การมีชั้นหินพื้นหรือมีชั้นดานแข็งชนิดต่างๆ มีการสะสมเกลือหรือมีโซเดียมสูง มีการสะสมอนุภาคดิน เหนียว มี การสะสมปูน ยิปซัม อินทรียวัตถุ สีดินและดินบนมีสีดําหนา ความจุในการ แลกเปลี่ยนแคตไอออนต่า มีค่าความ อิ่มตัวเบสแตกต่างกันและดินที่ถูกรบกวนด้วยสัตว์ ในดิน เป็นต้น ตัวอย่างโปรไฟล์กลุ่มดินย่อย (Subgroup) ที่พบในประเทศไทยแสดงดังภาพข้างล่าง