เกี่ยวกับชุดดินจัดตั้ง
 
 ความหมายของชุดดินจัดตั้ง
 ชุดดินจัดตั้งในประเทศไทย
 
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
  การจำแนกดินในประเทศไทย
 
 ทำไมต้องมีการจำแนกดิน
 วิธีการจำแนกดิน
   
  อนุกรมวิธานดินในประเทศไทย
 
 
อันดับดิน
 
อันดับย่อย
   
กลุ่มดินใหญ่
     
กลุ่มดินย่อย
       
วงศ์ดิน
 
 สืบค้นอนุกรมวิธานดิน
     
  สมบัติชุดดิน
 
 สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 สมบัติของแต่ละชั้นดิน
   
  ระดับความเหมาะสม
 
 ทางการเกษตร
 ทางวิศวกรรม
   
  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดดิน 
   
  สารสนเทศกลุ่มชุดดิน
(WebGIS)
   
   
      กรมพัฒนาที่ดินได้ทำการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับปัญหาดินและการจัดการชุดดินต่างๆเพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน และผลผลิตพืชหลายชนิดทั่วประเทศ ผลงานเหล่านี้อาจนำไปประยุกต์ใช้ในบริเวณอื่น ที่มีการเขตกรรมบนชุดดินเดียวกัน ท่าน อาจสืบค้นบทคัดย่อ หรือ บทความฉบับเต็มชองรายงานวิจัยได้โดยระบุ ชื่อชุดดิน ชื่อพืช และประเภทการจัดการดิน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
  สืบค้นผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดดิน
ชื่อชุดดิน  
ชนิดพืช 
คำสืบค้น