เกี่ยวกับชุดดินจัดตั้ง
 
 ความหมายของชุดดินจัดตั้ง
 ชุดดินจัดตั้งในประเทศไทย
 
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
  การจำแนกดินในประเทศไทย
 
 ทำไมต้องมีการจำแนกดิน
 วิธีการจำแนกดิน
   
  อนุกรมวิธานดินในประเทศไทย
 
 
อันดับดิน
 
อันดับย่อย
   
กลุ่มดินใหญ่
     
กลุ่มดินย่อย
       
วงศ์ดิน
 
 สืบค้นอนุกรมวิธานดิน
     
  สมบัติชุดดิน
 
 สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 สมบัติของแต่ละชั้นดิน
   
  ระดับความเหมาะสม
 
 ทางการเกษตร
 ทางวิศวกรรม
   
  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดดิน 
   
  สารสนเทศกลุ่มชุดดิน
(WebGIS)
   
   

           ชุดดินจัดตั้งจะต้องมีคัดเลือกจากการศึกษาหน้าตัด (โปรไฟล์) ของดินหลายแห่งจนแน่ใจว่าได้ว่าลักษณะและคุณสมบัติ ต่างๆ ทางกายภาพ    และทางเคมีของดินอันเป็นลักษณะประจําตัวของชุดดินเฉพาะในการจําแนกดินระดับชุดดิน การเรียกชื่อ ชุดดินจัดตั้งปกติใช้ชื่อสถานที่พบดินชนิดนั้นเป็นครั้งแรก       หรือบริเวณนั้นมีชุดดินประเภทนั้นเป็นบริเวณกว้างขวาง ชุดดิน ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวอาจพบจากการสำรวจดินในภายหลังที่สถานทีอื่น      แต่การเรียกชื่อดินชนิดนั้นยังคงใช้ชื่อเหมือนชุดดินจัดตั้ง  ตัวอย่าง เช่น ดินราชบุรี อาจพบที่จังหวัด พิษณุโลก หรือเชียงราย เป็นต้น ในทำนองเดียวกันดินหางดง อาจพบในอำเภออื่นในจังหวัดอื่นของประเทศไทย


ชุดดินจัดตั้งภาคกลาง
แผนที่แสดงตำแหน่งของชุดดินจัดตั้ง

ชุดดินจัดตั้งภาคใต้ ชุดดินจัดตั้งภาคกลาง ชุดดินจัดตั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชุดดินจัดตั้งภาคเหนือ
ชุดดินจัดตั้งภาคเหนือ ชุดดินจัดตั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชุดดินจัดตั้งภาคกลาง ชุดดินจัดตั้งภาคใต้