ระบบภูมิสารสนเทศดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินบนอินเทอร์เนต :: ดินล้านนา

              โครงการนี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ และ   ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร   คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ในการจัดทำระบบเรียกใช้ระบบสารสนเทศดิน และ การใช้ประโยชน์ที่ดินบนอินเตอร์เน็ต เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้ที่ต้องการสืบค้นข้อมูลเชิงพื้นที่เกี่ยวกับดิน    และปัญหาของดิน ในกลุ่ม จังหวัดล้านนาในภาคเหนือตอนบน   และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย อันเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการสำรวจ    และจำแนก ดินรวมทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน

ขีดความสามารถของระบบ

ระบบดินล้านนา อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้
     • เลือกพื้นที่เป้าหมายตามขอบเขตการปกครอง ลุ่มน้ำ หรือ สำนักงานพัฒนาที่ดิน
     • แสดงข้อมูลอ้างอิงในแผนที่ เช่น ถนน ทางน้ำ และ สถานที่สำคัญได้แก่หมู่บ้าน วัด โรงเรียน
     • เรียกแสดงแผนที่กลุ่มชุดดินในพื้นที่เป้าหมาย
     • เรียกดูรายละเอียดคุณสมบัติที่สำคัญของชั้นดินบนและดินล่างในแต่ละกลุ่มชุดดิน
     • สืบค้นดินปัญหาประเภทต่างๆตามต้องการและแสดงบริเวณที่เกิดดินปัญหาเป็นแผนที่ และตาราง
     • เรียกแสดงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมปัญหาอันเนื่องมาจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน
     • แสดงทางเลือกในการจัดการดินปัญหาสำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ผู้ใช้เลือก
     • แสดงรายละเอียดของการจัดการดินตามคำแนะนำของกรมพัฒนาที่ดิน
     • พิมพ์ผลการสืบค้นเป็นแผนที่เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป


WEB GIS
ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร    

ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 1/11/2547

| ศวพก | หน้าหลักดินล้านนา | กรมพัฒนาที่ดิน |