เกี่ยวกับชุดดินจัดตั้ง
 
 ความหมายของชุดดินจัดตั้ง
 ชุดดินจัดตั้งในประเทศไทย
 
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
  การจำแนกดินในประเทศไทย
 
 ทำไมต้องมีการจำแนกดิน
 วิธีการจำแนกดิน
   
  อนุกรมวิธานดินในประเทศไทย
 
 
อันดับดิน
 
อันดับย่อย
   
กลุ่มดินใหญ่
     
กลุ่มดินย่อย
       
วงศ์ดิน
 
 สืบค้นอนุกรมวิธานดิน
     
  สมบัติชุดดิน
 
 สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 สมบัติของแต่ละชั้นดิน
   
  ระดับความเหมาะสม
 
 ทางการเกษตร
 ทางวิศวกรรม
   
  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดดิน 
   
  สารสนเทศกลุ่มชุดดิน
(WebGIS)
   
   

 

     การจําแนกดิน (Soil classification) เป็นการแบ่งดินออกเป็นหมวด หมู่ในระดับต่างๆ ได้แก่อันดับ (Order) อันดับย่อย (Suborder)    กลุ่มดินใหญ่  (Great Group) กลุ่มดินย่อย (Subgroup) วงศ์ดิน (Family) และชุดดิน (Soil Series) ตามระบบอนุกรมวิธานดิน (Soil Taxonomy) ปี 2541โดยใช้ลักษณะและคุณสมบัติต่างๆ ของดินที่คล้ายคลึงกัน
       ลักษณะและ คุณสมบัติของดินที่ใช้ในการจําแนกดินจะต้องเด่นชัด สังเกตและตรวจสอบได้ง่าย ในภาคสนาม โดยมีความสัมพันธ์อย่างมี หลักการกับกระบวนการเกิดดิน และผลการวิเคราะห์ดิน ในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนมีความคงทน และยากต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพื่อให้การจําแนกดิน มีความถูกต้องลักษณะและคุณสมบัติของดินที่นํามาใช้ในการจําแนกดิน ได้แก่ชนิดของวัตถุต้นกําเนิดดิน สภาพพื้นที่ที่เกิดดิน สีดิน เนื้อดิน โครงสร้างของดิน การเกาะยึดตัวของดิน ปฏิกิริยาดิน ความจุในการแลกเปลี่ยนแคตไอออน ความอิ่มตัวเบส การแช่ขังน้ำหรือการอิ่มตัวด้วยน้ำของดิน การมีเศษหินกรวดในดิน ชั้นหินพื้น หรือชั้นเชื่อมแข็งชนิดต่างๆ ชนิดของวัสดุประกอบดิน เช่น สะสมปูน เกลือ สารประกอบ กํามะถัน ศิลาแลงอ่อน รอยไถล ความแข็งและอ่อนของชั้นดิน เป็นต้น

     ลักษณะและคุณสมบัติต่างๆ ของดินที่ใช้ในการจําแนกดินจนถึง ระดับวงศ์ดิน (Soil family) และ ชุดดิน (Soil series) ได้จากการศึกษา ดินจาก รูปหน้าตัดดิน พร้อมทําคําบรรยาย บันทึกรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับดิน สภาพแวดล้อม และเก็บตัวอย่างดินเพื่อนําไปวิเคราะห์ ในห้องปฏิบัติการ
     ชุดดินที่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อการสํารวจ จําแนก และทําแผนที่ดินของกอง สํารวจและจําแนกดิน มีประมาณ 300 ชุดดิน และมีการ กําหนดลักษณะ และคุณสมบัติต่างๆ ทางกายภาพ
และทางเคมีของ ดินอันเป็นลักษณะ ประจําตัวของชุดดินไว้อย่างชัดเจน ผลการ จำแนกดินสามารถนําไปใช้ ถ่ายทอดความรู้หรือนําเทคโนโลยี ใหม่ๆ ในระบบเครือข่ายจากพื้นที่ หนึ่งไปสู่อีกพื้นที่หนึ่ง หรือจากประเทศหนึ่ง ไปสู่อีกประเทศหนึ่งที่ใช ้ระบบการจําแนกดินเดียวกันได้อย่างเป็นระบบ จึงเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย