เกี่ยวกับชุดดินจัดตั้ง
 
 ความหมายของชุดดินจัดตั้ง
 ชุดดินจัดตั้งในประเทศไทย
 
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
  การจำแนกดินในประเทศไทย
 
 ทำไมต้องมีการจำแนกดิน
 วิธีการจำแนกดิน
   
  อนุกรมวิธานดินในประเทศไทย
 
 
อันดับดิน
 
อันดับย่อย
   
กลุ่มดินใหญ่
     
กลุ่มดินย่อย
       
วงศ์ดิน
 
 สืบค้นอนุกรมวิธานดิน
     
  สมบัติชุดดิน
 
 สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 สมบัติของแต่ละชั้นดิน
   
  ระดับความเหมาะสม
 
 ทางการเกษตร
 ทางวิศวกรรม
   
  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดดิน 
   
  สารสนเทศกลุ่มชุดดิน
(WebGIS)
   
   

             การจําแนกดินในระดับอันดับ (order) ใช้ลักษณะและคุณสมบัติต่างๆ ของดินที่ เป็นลักษณะ เด่นชัดอย่างกว้างๆ ที่เป็นผลมาจากปัจจัยการเกิดดินและการสร้างดิน เช่น สภาพภูมิอากาศ ชนิดของ วัตถุต้นกําเนิดดิน ระยะเวลาที่เกิดดินหรือการพัฒนาเปลี่ยนแปลงชั้นดิน เป็นต้น การจําแนกในระดับ อันดับจะต้องทําตามขั้นตอนตามข้อกําหนด ของคู่มือระบบอนุกรมวิธานดินปี
2541 โดยพิจารณา ลักษณะและคุณสมบัติของดินเรียงตามอันดับ แบ่งได้ 12 อันดับ

อันดับ Gelisols

           เป็นดินที่พบในเขตที่มีอุณหภูมิเย็นจัด (อุณหภูมิดินต่ำกว่า 0 C) ไม่พบในประเทศไทย

อันดับ Histosols
           โดยทั่วไปเป็นดินที่มีวัสดุดินอินทรีย์หนามากกว่า 40 ซม.ภายในความลึก 80 ซม.จากผิวดิน ตัวอย่างดินอันดับ Histosols

อันดับ Spodosols
           เป็นดินที่มีวัสดุ Spodic ภายในความลึก 200 ซม.จากผิวดิน ตัวอย่างดินอันดับ Spodosols

อันดับ Andisols

           เป็นดินที่มีเถ้าภูเขาไฟหนามาก ไม่พบในประเทศไทย

อันดับ Oxisols

           อันดับ Oxisols เป็นดินที่มีชั้น Oxic ภายในความลึก 150 ซม.หรือมีชั้น Kandic ที่ดินบนเป็นดินเหนียว (>40% clay) ภายในความลึก 100 ซม.จากผิวดิน ตัวอย่างดินอันดับ Oxisols

อันดับ Vertisols

           อันดับ Vertisols เป็นดินที่มีดินเหนียว >30% มีรอยไถลหนา >25 ซม.ภายในความลึก 100 ซม.จากผิวดิน และมีรอยแตกระแหงที่เปิดและปิดเป็นเวลา ตัวอย่างดินอันดับ Vertisols

อันดับ Aridisols

           เป็นดินที่พบในเขตแห้งแล้ง (Aridic)

อันดับ Ultisols

           อันดับ Ultisols เป็นดินที่มีชั้น Argillic หรือ Kandic และมีค่าความอิ่มตัวเบส < 35% ตัวอย่างดินอันดับ Ultisols

อันดับ Mollisols

           อันดับ Mollisols เป็นดินที่มีชั้นดินบนแบบ Mollic และมีค่าความอิ่มตัวเบส 50% ทุกชั้นดิน ตัวอย่างดินอันดับ Mollisols

อันดับ Alfisols

           เป็นดินที่มีชั้น Argillic หรือ Kandic และมีค่าความอิ่มตัวเบส 35% ตัวอย่างดินอันดับ Alfisols

อันดับ Inceptisols

           เป็นดินที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง เช่น เนื้อดิน สีดิน โครงสร้างของดินหรือมีการสะสมสารต่างๆ ในดินล่าง เช่น เป็นดินที่มีชั้น Cambic, Calcic, Petrocalcic,Gypsic, Petrogypsic, Placic หรือ Duripan ภายในความลึก 100 ซม.จากผิวดิน หรือมีชั้น Fragipan, Oxic, Sombric หรือ Spodic ภายในความลึก 200 ซม.จากผิวดิน หรือมีชั้น Sulfuric ภายในความลึก 150 ซม.จากผิวดิน หรือเป็นดิน ที่ไม่มีวัสดุ Sulfide ภายในความลึก 50 ซม.จากผิวดินและมีชั้น Salic, Histic, Mollic, Plaggen หรือดินมีค่าโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้ 15% และลดลงในดินล่างตั้งแต่ความลึก 50 ซม.จากผิวดินลงไป ตัวอย่างดินอันดับ Inceptisols

อันดับ Entisols

           เป็นดินที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
ตัวอย่างดินอันดับ Entisols