สิ่งตีพิมพ์ของ ศวพก.| ฐานข้อมูลวิจัยระบบเกษตร| โปสเตอร์ | ซอฟต์แวร์| แผนที่


  ศวพก.
    หน้าหลัก
    แนะนำ ศวพก
  ระบบเกษตรยั่งยืน
  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
  ระบบธุรกิจเกษตร
  หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
  ผลงานวิจัย
  งานบริการวิชาการ
  หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
  บุคลากร
  สารสนเทศภายใน

  เชื่อมโยงเว็บไซด์:
     เครือข่ายระบบเกษตร
     เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
     เครือข่ายธุรกิจเกษตร
     การสัมนาทางวิชาการ


ระบบเรียกใช้ข้อมูลการชะล้างพังทลายดิน "ErosView 1.0"       ระบบเรียกใช้ข้อมูลการชะล้างพังทลายดินพัฒนาขึ้นจากชั้นข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลอรรถาธิบายของชั้นข้อมูลพื้นฐาน
(ทางน้ำ ถนน และตำแหน่งหมู่บ้าน) และข้อมูลการชะล้างพังทลายดิน (การสูญเสียดินและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการสูญเสียดิน)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงข้อมูลการชะล้างพังทลายดินในประเทศไทยในระดับภาค
จังหวัด และลุ่มน้ำ พร้อมการคำนวณพื้นที่ของระดับชั้นความรุนแรง ซึ่งสามารถพิมพ์ออกเพื่อการใช้งานและเผยแพร่
ระบบเรียกใช้ฯ นี้สามารถทำงานโดยอาศัยโปรแกรม ArcView 3.1 หรือสูงกว่า ผ่านเมนูเรียกใช้เป็นภาษาไทย
โดยการพัฒนาระบบเรียกใช้ฯ สามารถเรียกใช้ข้อมูลการชะล้างพังทลายดินในระดับภาค
(4 ภาค) จังหวัด (76 จังหวัด) ลุ่มน้ำหลัก (25 ลุ่มน้ำ) และลุ่มน้ำสาขา (255
ลุ่มน้ำ) ได้สมบูรณ์ทั้งประเทศ

 

 
 


ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th
.