ฐานข้อมูลรายงานการวิจัยระบบเกษตร
ขณะนี้มีรายการเอกสารให้เลือกทั้งหมด 142 รายการ
โดยเป็น ภาษาไทย  95 รายการ    ภาษาอังกฤษ  47 รายการ
สืบค้นฐานข้อมูลรายงานวิจัยการเกษตรแบบทั่วไป
 เลือกประเภทของเอกสาร  คำหรือกลุ่มคำที่ต้องการสืบค้น
 จำนวนรายการที่ต้องการแสดงหน้าจอภาพ

           ฐานข้อมูลรายงานการวิจัยใน Agricultural Systems Working Paper ของ ศวพก. วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติเกษตรศาสตร์เชิงระบบ และบทความในรายงาน
การสัมมนาระบบการทำฟาร์มแห่งชาติ ครั้งที่ 1-10 และรายงานการสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ผู้ใช้สามารถสืบค้นจากบทความ ตามประเภทสิ่งตีพิมพ์ชื่อผู้แต่ง คำสำคัญ และสิ่งตีพิมพ์ ผลการสืบค้นมีทั้งบทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็ม


ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th
.