สิ่งตีพิมพ์ของ ศวพก.| ฐานข้อมูลวิจัยระบบเกษตร| โปสเตอร์ | ซอฟต์แวร์| แผนที่


  ศวพก.
    หน้าหลัก
    แนะนำ ศวพก
  ระบบเกษตรยั่งยืน
  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
  ระบบธุรกิจเกษตร
  หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
  ผลงานวิจัย
  งานบริการวิชาการ
  หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
  บุคลากร
  สารสนเทศภายใน

  เชื่อมโยงเว็บไซด์:
     เครือข่ายระบบเกษตร
     เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
     เครือข่ายธุรกิจเกษตร
     การสัมนาทางวิชาการ


ระบบข้อมูลระดับชุดดิน "ThaiPedon 1.0"
       ระบบฐานข้อมูลชุดดินเป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ชุดดิน (soil series) ในรูปของ shapefile ที่สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอรรถาธิบายซึ่งจัดเก็บข้อมูลทั่วไปของโปรไฟล์ชุดดิน อนุกรมวิธานดิน สมบัติทางฟิสิกส์และเคมีของแต่ละชั้นดิน ตลอดจนระดับความเหมาะสมของดินในการใช้ประโยชน์ในทางเกษตรและวิศวกรรม โปรแกรม ThaiPedon รุ่น1.0 เป็นซอฟต์แวร์ที่มีขีดความสามารถในการเรียกใช้ข้อมูลชุดดินได้ตามพื้นที่เป้าหมายและเงื่อนไขเฉพาะตามที่ผู้ใช้เลือก การเรียกแสดงผลข้อมูลสามารถทำได้ทั้งในรูปแผนที่ ตาราง คำอธิบายโปรไฟล์ดิน และภาพแสดงโปรไฟล์และภูมิทัศน์รอบบริเวณโปรไฟล์ตัวอย่าง นอกจากนี้ผู้ใช้ที่มีหน้าที่ในการจัดการฐานข้อมูลสามารถทำการเพิ่มเติม ลบทิ้ง และแก้ไขข้อมูลดินที่มีอยู่ในฐานข้อมูลอรรถาธิบายได้สะดวกโดยอาศัยโปรแกรม ThaiPedon รุ่น 1.0 ดังนั้นฐานข้อมูลดินและโปรแกรม ThaiPedon จึงมีประโยชน์ต่อการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องอาศัยข้อมูลชุดดินเป็น พื้นฐาน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาด้านปฐพีศาสตร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากผู้ใช้สามารถเรียนรู้ลักษณะต่างๆ ของชุดดินจัดตั้งในประเทศไทยในแง่มุมต่างๆ ที่ต้องการได้

 

 
 


ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th
.