สิ่งตีพิมพ์ของ ศวพก.| ฐานข้อมูลวิจัยระบบเกษตร| โปสเตอร์ | ซอฟต์แวร์| แผนที่


  ศวพก.
    หน้าหลัก
    แนะนำ ศวพก
  ระบบเกษตรยั่งยืน
  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
  ระบบธุรกิจเกษตร
  หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
  ผลงานวิจัย
  งานบริการวิชาการ
  หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
  บุคลากร
  สารสนเทศภายใน

  เชื่อมโยงเว็บไซด์:
     เครือข่ายระบบเกษตร
     เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
     เครือข่ายธุรกิจเกษตร
     การสัมนาทางวิชาการโปรแกรม FuzzySuit (Fuzzy Land Suitability)

     โปรแกรม FuzzySuit (Fuzzy Land Suitability) เป็นระบบประเมินคุณภาพที่ดินแบบ ค่าต่อเนื่องในด้านกายภาพ โดยยึดหลักการประเมินตามกรอบแนวทางของ FAO และได้มีการ ดัดแปลงให้สามารถคิดค่าดัชนีคุณภาพที่ดิน และคำนวณระดับความเหมาะสมเชิงกายภาพของ พืชเศรษฐกิจในพื้นที่ศึกษาและแสดงผลในรูปแบบแผนที่
 
   


 
ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th
.