สิ่งตีพิมพ์ของ ศวพก.| ฐานข้อมูลวิจัยระบบเกษตร| โปสเตอร์ | ซอฟต์แวร์| แผนที่


  ศวพก.
    หน้าหลัก
    แนะนำ ศวพก
  ระบบเกษตรยั่งยืน
  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
  ระบบธุรกิจเกษตร
  หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
  ผลงานวิจัย
  งานบริการวิชาการ
  หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
  บุคลากร
  สารสนเทศภายใน

  เชื่อมโยงเว็บไซด์:
     เครือข่ายระบบเกษตร
     เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
     เครือข่ายธุรกิจเกษตร
     การสัมนาทางวิชาการโปรแกรม WaterPro (Water Productivity)

     โปรแกรม WaterPro (Water Productivity)เป็นโปรแกรมที่ใช้ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ระบบ
ชลประทาน ภูมิอากาศและระบบการปลูกพืช เพื่อคำนวณและสร้างแผนที่การใช้น้ำของระบบพืช ของแต่ละหน่วยแผนที่ซึ่ง     ได้มาจากการบูรณาการผลลัพธ์ของโครงการในกลุ่ม   ครส.ล้านนา โปรแกรมสามารถนำผลการ     ประเมินคุณภาพ ที่ดินของโปรแกรมที่จะกล่าวต่อไป มาคำนวณ ผลิตภาพของการใช้น้ำของพืชในเชิงพื้นที่   เพื่อระบุผลิตภาพ การใช้ทรัพยากรน้ำของที่ดินใน ระดับโครงการชลประทาน โซนส่งน้ำ และคลองส่งน้ำ ขึ้นอยู่กับข้อมูล การวัด น้ำต้นทุน ที่แต่ละ โครงการชลประทานมีการจัดเก็บไว้  นอกจากนี้ยังสร้างภาพเหตุการณ์จำลองในแง่ปริมาณการ
ใช้น้ำ และผลิตภาพในการใช้น้ำเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำต้นทุนและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทำให้เห็นผล กระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินได้เป็นอย่างดี
 
   


 
ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th
.