สิ่งตีพิมพ์ของ ศวพก.| ฐานข้อมูลวิจัยระบบเกษตร| โปสเตอร์ | ซอฟต์แวร์| แผนที่


  ศวพก.
    หน้าหลัก
    แนะนำ ศวพก
  ระบบเกษตรยั่งยืน
  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
  ระบบธุรกิจเกษตร
  หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
  ผลงานวิจัย
  งานบริการวิชาการ
  หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
  บุคลากร
  สารสนเทศภายใน

  เชื่อมโยงเว็บไซด์:
     เครือข่ายระบบเกษตร
     เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
     เครือข่ายธุรกิจเกษตร
     การสัมนาทางวิชาการ


ระบบสนับสนุนการพัฒนาการเกษตร
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนที่สูง "สพทส. 1.0"

       เป็นระบบเรียกใช้ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลอรรถาธิบายของศูนย์พัฒนามูลนิธิโครงการหลวงในเขตภาคเหนือ
ตอนบนจำนวน 36 แห่ง ซึ่งพัฒนาขึ้นในโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโครงการหลวง ทั้งนี้ เพื่อช่วยสนับสนุนการวางแผนพัฒนาการเกษตรและจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของมูลนิธิ
โครง การหลวงในเขตภาคเหนือระบบ สพทส. 1.0 ได้รับการพัฒนาให้ทำงานบนโปรแกรม ArcView รุ่น 3.1 ภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows โดยมีเมนูเรียกใช้เป็นภาไทย ผู้ใช้สามารถเรียกแสดงข้อมูลของพื้นที่ ทั้งหมดหรือ เฉพาะพื้นที่ศูนย์พัฒนาฯ ที่สนใจ ซึ่งประกอบด้วย
(1) ข้อมูลทั่วไปของศูนย์พัฒนา
(2) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม
(3) ข้อมูลด้านการผลิตทางการเกษตรที่ศูนย์พัฒนาฯส่งเสริม พร้อมทั้งรายได้
(4) ข้อมูลดัชนีบ่งชี้ความยั่งยืนของชุมชนและสิ่งแวดล้อมของแต่ละศูนย์พัฒนาฯ
พร้อมกันนี้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลละเอียดที่โครงการฯได้ทำการศึกษาแบบเจาะลึกจำนวน
2 ศูนย์พัฒนาฯ ได้แก่ศูนย์พัฒนาฯหนองหอย และ ศูนย์พัฒนาฯแม่แฮ โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถแสดงผลในรูปของ
แผนที่และตาราง บันทึกเก็บ และพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้โปรแกรมและฐานข้อมูลพร้อมคู่มือ การเรียกใช้บรรจุในแผ่น
CD-ROM 1 จำนวน 1แผ่น

 

 
 


ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th
.