สิ่งตีพิมพ์ของ ศวพก.| ฐานข้อมูลวิจัยระบบเกษตร| โปสเตอร์ | ซอฟต์แวร์| แผนที่


  ศวพก.
    หน้าหลัก
    แนะนำ ศวพก
  ระบบเกษตรยั่งยืน
  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
  ระบบธุรกิจเกษตร
  หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
  ผลงานวิจัย
  งานบริการวิชาการ
  หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
  สารสนเทศภายใน

  เชื่อมโยงเว็บไซด์:
     เครือข่ายระบบเกษตร
     เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
     เครือข่ายธุรกิจเกษตร
     การสัมนาทางวิชาการเวบไซต์ ความรู้ชุดดินไทย
           เวบไซต์ ความรู้ชุดดินไทย เป็นแหล่งรวบรวมและจัดการองค์ความรู้อันเกิดจากผลงานด้านการ
สำรวจ และจำแนก ชุดดินในประเทศไทยที่กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการมาตลอดระยะเวลานานกว่า 30 ปี นอกจากจะให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับชุดดินจัดตั้งในประเทศไทยแล้ว นักวิชาการและ นักศึกษา ทางด้านปฐพีศาสตร์จะได้ประโยชน์จากการสืบค้นฐานข้อมูลชุดดิน เพื่อดูรายละเอียดของ สถานที่และ สภาพทั่วไปของบริเวณที่พบชุดดินจัดตั้ง คำอธิบายโปรไฟล์ดิน อนุกรมวิธานของชุดดินจัดตั้ง สมบัติ ทางเคมีและฟิสิกส์ของแต่ละชั้นดิน ตลอดจนความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร และ ทางด้านวิศวกรรมของแต่ละชุดดินที่กรมพัฒนาที่ดินได้ทำการสำรวจและจำแนกมาจนถึงปัจจุบัน นอกจาก นี้ผู้ใช้ยังสามารถสืบค้นฐานข้อมูลรายงานวิจัยเกี่ยวกับชุดดินที่เป็นตัวแทนของกลุ่มชุดดิน การสืบค้นอาจ ใช้เงื่อนไขชื่อชุดดิน ชนิดพืช หรือคำสำคัญที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ได้รายงานที่ต้องการอย่าง มีประสิทธิภาพ ดังนั้นเวบไซต์นี้จึงบรรลุวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ผลงานด้านการสำรวจ จำแนก และจัดการชุดดินหรือกลุ่มชุดดินที่สำคัญของประเทศไทย ในขณะนี้เวบไซต์ได้รับการติดตั้งที่เซอร์ฟเวอร์
ของกรมพัฒนาที่ดินและเปิดให้ผู้เข้าชมเรียบร้อยแล้วที่ http://www.ldd.go.th/dinthai/
 
 


 
ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th
.