สิ่งตีพิมพ์ของ ศวพก.| ฐานข้อมูลวิจัยระบบเกษตร| โปสเตอร์ | ซอฟต์แวร์| แผนที่


  ศวพก.
    หน้าหลัก
    แนะนำ ศวพก
  ระบบเกษตรยั่งยืน
  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
  ระบบธุรกิจเกษตร
  หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
  ผลงานวิจัย
  งานบริการวิชาการ
  หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
  บุคลากร
  สารสนเทศภายใน

  เชื่อมโยงเว็บไซด์:
     เครือข่ายระบบเกษตร
     เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
     เครือข่ายธุรกิจเกษตร
     การสัมนาทางวิชาการ


ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน "SoilView 2.0"
      เป็นระบบเรียกใช้ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลอรรถาธิบายของกลุ่มชุดดินในประเทศไทย
และระดับความเหมาะสมสำหรับพืชเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ ผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลเป็นรายตำบล
อำเภอ และจังหวัด พร้อมกับแผนที่อ้างอิงประกอบอื่น ๆ ได้แก่ ถนน ทางน้ำ ตำแหน่งหมู่บ้าน
วัด โรงเรียน และเขตป่าถาวร โดยแสดงผลได้ทั้งบนหน้าจอคอมพิวเตอร์และสั่งพิมพ์เป็นแผนที่ขนาดต่างๆSoilView
2.0 มีระบบเมนูโต้ตอบเป็นภาษาไทย ฐานข้อมูลและโปรแกรมเรียกใช้บันทึกบนแผ่น
CD-ROM แยกเป็นรายจังหวัด สามารถเรียกใช้จากโปรแกรม ArcView รุ่น 3.1 หรือรุ่นที่สูงกว่า

 

 
 


ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th
.