สิ่งตีพิมพ์ของ ศวพก.| ฐานข้อมูลวิจัยระบบเกษตร| โปสเตอร์ | ซอฟต์แวร์| แผนที่


  ศวพก.
    หน้าหลัก
    แนะนำ ศวพก
  ระบบเกษตรยั่งยืน
  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
  ระบบธุรกิจเกษตร
  หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
  ผลงานวิจัย
  งานบริการวิชาการ
  หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
  บุคลากร
  สารสนเทศภายใน

  เชื่อมโยงเว็บไซด์:
     เครือข่ายระบบเกษตร
     เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
     เครือข่ายธุรกิจเกษตร
     การสัมนาทางวิชาการ


ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตข้าว "โพสพ 1.0"
       เป็นการผสมผสานการทำงานของแบบจำลองข้าวเข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
และฐานข้อมูลเชิงพื้นที่หน่วยจำลองการผลิตข้าวซึ่งได้จากการวิเคราะห์ร่วมของของมูลพื้นที่ปลูกข้าว
พื้นที่ชลประทาน เขตภูมิอากาศ ชุดดิน พันธุ์ข้าว และความเสี่ยงต่อการสูญเสียจากน้ำท่วม
ทั้งหมดทำงานประสานกันด้วยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจาก ArcView 3.1 ร่วมกับโปรแกรมขับเคลื่อนแบบจำลอง
โดยมีเมนูใช้งานเป็นภาษาไทยโพสพ 1.0 สามารถใช้จำลองสถานการณ์การผลิตข้าวภายใต้เงื่อนไขการจัดการที่สนใจ
รวมไปถึงการวิเคราะห์เชิงนโยบายด้านการลดและขยายพื้นที่ปลูกในพื้นที่เป้สหมายขนาดใหญ่ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว

 

 
 


ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th
.