สิ่งตีพิมพ์ของ ศวพก.| ฐานข้อมูลวิจัยระบบเกษตร| โปสเตอร์ | ซอฟต์แวร์| แผนที่


  ศวพก.
    หน้าหลัก
    แนะนำ ศวพก
  ระบบเกษตรยั่งยืน
  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
  ระบบธุรกิจเกษตร
  หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
  ผลงานวิจัย
  งานบริการวิชาการ
  หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
  สารสนเทศภายใน

  เชื่อมโยงเว็บไซด์:
     เครือข่ายระบบเกษตร
     เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
     เครือข่ายธุรกิจเกษตร
     การสัมนาทางวิชาการระบบเรียกใช้ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ทรัพยากรดินบนอินเตอร์เน็ต "ดินล้านนา"

     “ดินล้านนา”เป็นระบบเรียกใช้ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ดินและการใช้ที่ดินบนอินเตอร์เนตที่ได้รับการออกแบบ ให้สามารถแสดง แผนที่ดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สามารถทำงานบนอินเตอร์เนตโดยอาศัยขีดความ สามารถ ในการทำงานของโปรแกรมArcIMS และ SQL Server   ภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows โดยผู้ใช้สามารถ เรียกใช้ฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์   “ดินล้านนา”       ที่จัดเก็บฐานข้อมูล และประมวลผลผ่าน WebServer ของศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตรระบบมีขีดความสามารถในการแสดงแผนที่สืบค้น แสดงปัญหาดินแต่กำเนิดและ ปัญหาดินที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน นอกจากนี้ยังแสดงทางเลือกในการ แก้ปัญหาดิน ตามคำแนะนำของกรมพัฒนาที่ดิน   ระบบฯมีเครื่องมือที่ผู้ใช้สามารถจัดการแสดงแผนที่และ ข้อมูลได้ในระดับที่เหมาะสมกับผู้ใช้       เช่น     การย่อ/  ขยายแผนที่ การเคลื่อนแผนที่   การวัดระยะทาง เลือกพื้นที่สำหรับสืบค้นข้อมูลในลักษณะต่างๆ รวมทั้ง      การเชื่อมโยงกันระหว่างข้อมูลข้อมูลกลุ่มชุดดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน     และขอบเขตพื้นที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกพื้นที่ตามขอบเขตการปกครองถึงระดับ ตำบลเขตสำนักงานพัฒนาที่ดินถึง          สถานีพัฒนาที่ดินและเขตลุ่มน้ำถึงระดับลุ่มน้ำสาขา  ดังนั้นระบบ ดิน ล้านนา       สามารถส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ จากข้อสนเทศและองค์ความรู้ด้านดิน ละการใช้ประโยชน์ที่ดินที่กรมพัฒนาที่ดินดำเนินการวิจัยและพัฒนามาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี
 
   

[รายงานฉบับสมบูรณ์]

 
ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th
.