สิ่งตีพิมพ์ของ ศวพก.| ฐานข้อมูลวิจัยระบบเกษตร| โปสเตอร์ | ซอฟต์แวร์| แผนที่


  ศวพก.
    หน้าหลัก
    แนะนำ ศวพก
  ระบบเกษตรยั่งยืน
  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
  ระบบธุรกิจเกษตร
  หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
  ผลงานวิจัย
  งานบริการวิชาการ
  หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
  บุคลากร
  สารสนเทศภายใน

  เชื่อมโยงเว็บไซด์:
     เครือข่ายระบบเกษตร
     เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
     เครือข่ายธุรกิจเกษตร
     การสัมนาทางวิชาการระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและบริการ (รสทก.)

       ระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและบริการ (รสทก.) เป็นองค์ประกอบ
ที่สำคัญของโครงการวิจัยนี้ เนื่องจากทำหน้าที่บูรณาการชั้นข้อมูลทั้งหมดในโครงการนี้ รวมทั้งข้อมูล และผลการวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างโครงการในกลุ่มโครงการ ครส.ล้านนา ระบบ รสทก. ได้รับการ
ออกแบบให้เป็นระบบ “เปิด” กล่าวคือมีความยืดหยุ่นในการจัดชั้นข้อมูลเป็นกลุ่มตามหัวข้อเรื่องและการ
นำเข้าชั้นข้อมูลที่มีความหลากหลาย ผู้ใช้สามารถนำเข้า แสดงผล และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ประเภท
จุด เส้น และพื้นที่ในระบบภูมิสารสนเทศ พร้อมทั้งแสดงสัญลักษณ์และคำอธิบายสัญลักษณ์ ดังนั้นจึง
สามารถรองรับการแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่อื่นๆ ในอนาคต   โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาออกแบบ
สัญลักษณ์ของข้อมูลเชิงพื้นที่ใหม่ ผู้ใช้สามารถกำหนดชื่อฟิลด์เป็นภาษาไทยได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์
ในการสื่อสารกับผู้ใช้งานในการประชุมร่วมกัน ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการเชื่อมตารางเพิ่มเติมเข้ากับข้อมูล
เชิงพื้นที่เพื่ออธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถกำหนดตารางและฟิลด์ในการเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน
ตามต้องการ

        ระบบ    รสทก. มีเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้ที่ไม่มีพื้นฐานการใช้งานระบบ GIS ทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านทรัพยากรเกษตรเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
โดยการบูรณาการข้อมูลผ่านระบบ รสทก. ระบบยังช่วยสืบค้นข้อมูลเชิงพื้นที่จากข้อมูลอรรถาธิบาย เพื่อให้การใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่สามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์ทางการเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการบริการในระดับจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        ในส่วนสืบค้นข้อมูลอรรถาธิบาย ผู้ใช้สามารถกำหนดชั้นข้อมูลที่จะสืบค้น รวมทั้งตารางอรรถาธิบาย ทั้งที่เป็นตารางเดี่ยวและตารางข้อมูลสัมพันธ์ที่ได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพในการนำเข้า และแก้ไข ข้อมูลให้ทันสมัย รสทก. สามารถแสดงข้อมูลเป็นแผนภาพประเภทต่างๆ ทำให้แสดงผลและสื่อความหมาย กับผู้ใช้ได้ทุกระดับตั้งแต่ระดับปฏิบัติการถึงผู้วางนโยบายจึงทำให้ช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจวางแผน การจัดการทรัพยากรทางเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ใช้สามารถพิมพ์แผนที่ที่ยืดหยุ่น ตามการ ออกแบบของตนเอง นอกจากนี้ รสทก.ยังสามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมการวิเคราะห์ที่กล่าว มาแล้ว ข้างต้น เมื่อโปรแกรมดังกล่าววิเคราะห์ผลเป็นแผนที่แล้ว ผู้ใช้สามารถนำผลการวิเคราะห์เข้ามาแสดงร่วมกับ ชั้น ข้อมูลอื่นใน รสทก. เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในงานเชิงบูรณาการต่อไป
 
   


 
ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th
.