สิ่งตีพิมพ์ของ ศวพก.| ฐานข้อมูลวิจัยระบบเกษตร| โปสเตอร์ | ซอฟต์แวร์| แผนที่


  ศวพก.
    หน้าหลัก
    แนะนำ ศวพก
  ระบบเกษตรยั่งยืน
  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
  ระบบธุรกิจเกษตร
  หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
  ผลงานวิจัย
  งานบริการวิชาการ
  หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
  สารสนเทศภายใน

  เชื่อมโยงเว็บไซด์:
     เครือข่ายระบบเกษตร
     เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
     เครือข่ายธุรกิจเกษตร
     การสัมนาทางวิชาการระบบสนับสนุนการกำหนดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ "AgZone 1.0"

     โปรแกรม AgZone รุ่น 1.0 ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนการประเมินความเหมาะสมทางกายภาพ ของที่ดินและกำหนดเขตการปลูกพืชเศรษฐกิจ 12 ประเภทตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โปรแกรมนี้มีความยืดหยุ่นพอที่จะให้ผู้ใช้แก้ไขความต้องการของพืช (Land Use Requirement) กำหนดจำนวนพื้นที่เป้าหมายของแต่ละพืช รวมทั้งลำดับความสำคัญของแต่ละพืชที่จะกำหนดเขตการปลูก จึงเป็นประโยชน์ต่องานปรับปรุงความต้องการของพืชเพื่อให้ผลการประมินความเหมาะสมทางกายภาพของ ที่ดินสอดคล้องกับความเป็นจริง เนื่องจากผู้ใช้สามารถแสดงผลการทดสอบการประเมินในรูปของแผนที่ ตามความพอใจ
 
   


[รายงานฉบับสมบูรณ์]

 
ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th
.