สิ่งตีพิมพ์ของ ศวพก.| ฐานข้อมูลวิจัยระบบเกษตร| โปสเตอร์ | ซอฟต์แวร์| แผนที่


  ศวพก.
    หน้าหลัก
    แนะนำ ศวพก
  ระบบเกษตรยั่งยืน
  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
  ระบบธุรกิจเกษตร
  หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
  ผลงานวิจัย
  งานบริการวิชาการ
  หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
  สารสนเทศภายใน

  เชื่อมโยงเว็บไซด์:
     เครือข่ายระบบเกษตร
     เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
     เครือข่ายธุรกิจเกษตร
     การสัมนาทางวิชาการ


ระบบสนับสนุนการสำรวจละการวางแผนการใช้ที่ดินบนที่สูง

     ระบบสนับสนุนการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินบนที่สูง ( พด. ที่สูง 1. 0) เป็นระบบที่รวบรวม ข้อมูลเชิงพื้นที่ศูนย์ พัฒนาโ ครงการหลวงซึ่งประกอบด้วยข้อมูลขอบเขตศูนย์ ตำแหน่งสถานี หมู่บ้าน
ถนน      ทางน้ำ   จุดกำหนดสูง   และเส้นชั้น ความสูงข้อมูลเชิงพื้นที่     ที่ได้จากการสำรวจภาคสนาม
ข้อมูลเชิงพื้นที่หน่วยที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน   การชะล้าง พังทลายดินและแผนการใช้ที่ดินตลอดจน
ภาพถ่ายทางอากาศความละเอียดสูง  บริเวณศูนย์พัฒนาฯ นอกจากข้อมูลเชิง พื้นที่ดังกล่าวแล้วยังรวมถึง
ข้อมูลอรรถาธิบายในรูปแบบตารางและได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดเรียงเพื่อให้สามารถสืบค้นข้อมูล
ได้ง่าย ข้อมูลทั้งหมดได้รับการจัดเก็บให้อยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงวัตถุ ระบบ พด. ที่สูง 1.0 ได้รับการพัฒนาผ่านชุดโปรแกรมที่เป็น Component ของโปรแกรม ArcView 9 เพื่อให้
มีส่วนติดต่อกับผู้ใช้เป็นภาษาไทย มีความ ยืดหยุ่นในการแสดงแผนที่ตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ
สามารถแสดงแผนที่ แสดงข้อมูลอรรถาธิบายสืบค้น ข้อมูลที่ได้รับการจัดเป็นหมวดหมู่ รวมถึงการพิมพ์
แผนที่ตามความต้องการ
 
 


 
ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th
.