สิ่งตีพิมพ์ของ ศวพก.| ฐานข้อมูลวิจัยระบบเกษตร| โปสเตอร์ | ซอฟต์แวร์| แผนที่


  ศวพก.
    หน้าหลัก
    แนะนำ ศวพก
  ระบบเกษตรยั่งยืน
  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
  ระบบธุรกิจเกษตร
  หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
  ผลงานวิจัย
  งานบริการวิชาการ
  หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
  สารสนเทศภายใน

  เชื่อมโยงเว็บไซด์:
     เครือข่ายระบบเกษตร
     เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
     เครือข่ายธุรกิจเกษตร
     การสัมนาทางวิชาการ


ระบบเรียกใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การผลิตทุเรียนและมังคุด

     ระบบข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การผลิตทุเรียนและมังคุดเป็นระบบที่รวบรวม ผลการสำรวจภาคสนามพื้นที่ปลูกทุเรียนและมังคุดทั่วประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บท ระยะสั้น    และระยะปานกลางของพืชเศรษฐกิจของกรมพัฒนาที่ดินโดยการสร้างข้อมูลเชิงพื้นที่และ ข้อมูลอรรถาธิบายเป็นฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงวัตถุส่วนบุคคลและเรียกใช้งานผ่านระบบที่พัฒนา ขึ้นจากชุดโปรแกรม ArcView 9 มีส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานเป็นภาษาไทย    ระบบสามารถเรียกแสดง แผนที่ ค้นหา สร้างแผนที่ใหม่ตามการค้นหาการพิมพ์แผนที่    และมีเครื่องมือที่อำนวยความสะดวก ให้ผู้ใช้ทำงานบนแผนที่ได้สะดวก          ระบบยังมีส่วนของการแก้ไขข้อมูลที่รองรับการเพิ่มเติมและ แก้ไขข้อมูลอรรถาธิบายของสวนในอนาคต     ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการติดตามระบบการผลิตมังคุด และทุเรียน       และจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่ของพืชดังกล่าวให้สมบูรณ์ขึ้นพร้อมที่จะสนับสนุนการวาง ยุทธศาสตร์การผลิตและการตลาดของพืชเศรษฐกิจทั้งสองต่อไป
 
 


 
ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th
.