สิ่งตีพิมพ์ของ ศวพก.| ฐานข้อมูลวิจัยระบบเกษตร| โปสเตอร์ | ซอฟต์แวร์| แผนที่


  ศวพก.
    หน้าหลัก
    แนะนำ ศวพก
  ระบบเกษตรยั่งยืน
  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
  ระบบธุรกิจเกษตร
  หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
  ผลงานวิจัย
  งานบริการวิชาการ
  หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
  บุคลากร
  สารสนเทศภายใน

  เชื่อมโยงเว็บไซด์:
     เครือข่ายระบบเกษตร
     เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
     เครือข่ายธุรกิจเกษตร
     การสัมนาทางวิชาการโปรแกรม L-Wshed (Lanna Watershed)

     โปรแกรม L-Wshed (Lanna Watershed) โปรแกรมนี้สามารถจำลองขอบเขตและจัดลำดับชั้นลุ่ม น้ำแบบอัตโนมัติ พร้อมฟังก์ชันการให้รหัสกำกับลุ่มน้ำ โปรแกรมนี้เป็นไฟล์ชนิด DLL (Dynamic Link Library)   สำหรับใช้ในระบบภูมิสารสนเทศ   ArcMap   ที่มีโปรแกรมเสริม Spatial Analyst Extensions   ผนวกไว้แล้ว  L-Wshed   จะช่วยอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาเมื่อต้องการ สร้างฐานข้อมูลลุ่มน้ำที่ครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัดโปรแกรมนี้ยังมีเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ ระหว่างสิ่งที่ปรากฏเป็นรูปร่าง (Features) ในลุ่มน้ำ เช่น ช่วยวิเคราะห์แหล่งกำเนิด ตะกอน ของอ่าง เก็บน้ำเป้าหมาย วิเคราะห์หาลุ่มน้ำย่อยที่อาจเป็นแหล่งมลพิษที่รวบรวม ณ ตำแหน่งที่กำหนด ในทางน้ำ หรือระบุลำน้ำที่รวบรวมตะกอนหรือมลพิษจากจุดเฉพาะที่กำหนดบนพื้นที่ เป็นต้น
 
   


 
ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th
.