สิ่งตีพิมพ์ของ ศวพก.| ฐานข้อมูลวิจัยระบบเกษตร| โปสเตอร์ | ซอฟต์แวร์| แผนที่


  ศวพก.
    หน้าหลัก
    แนะนำ ศวพก
  ระบบเกษตรยั่งยืน
  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
  ระบบธุรกิจเกษตร
  หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
  ผลงานวิจัย
  งานบริการวิชาการ
  หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
  สารสนเทศภายใน

  เชื่อมโยงเว็บไซด์:
     เครือข่ายระบบเกษตร
     เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
     เครือข่ายธุรกิจเกษตร
     การสัมนาทางวิชาการ


ระบบสนับสนุนการจัดทำหมู่บ้านพัฒนาที่ดิน "ConsPlan 2.0"
      เป็นระบบฯที่พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในส่วนสถานีพัฒนาที่ดิน
ในการวางแผนระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ การประมาณการสูญเสียดินก่อนและหลังการวางระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
ช่วยในการจัดทำงบประมาณ และยังสามารถใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการจัดทำหมู่บ้านพัฒนาที่ดินอีกด้วย
ConsPlan 2.0 ใช้กับโปรแกรม ArcView 3.0 หรือสูงกว่า ควบคู่กับโมดูล Spatial
Analyst ที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกริด (Raster GIS) มีระบบเมนูเรียกใช้เป็นภาไทย

 

 
 


ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th
.