สิ่งตีพิมพ์ของ ศวพก.| ฐานข้อมูลวิจัยระบบเกษตร| โปสเตอร์ | ซอฟต์แวร์| แผนที่


  ศวพก.
    หน้าหลัก
    แนะนำ ศวพก
  ระบบเกษตรยั่งยืน
  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
  ระบบธุรกิจเกษตร
  หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
  ผลงานวิจัย
  งานบริการวิชาการ
  หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
  บุคลากร
  สารสนเทศภายใน

  เชื่อมโยงเว็บไซด์:
     เครือข่ายระบบเกษตร
     เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
     เครือข่ายธุรกิจเกษตร
     การสัมนาทางวิชาการ


โปรแกรม CropDSS 1.0      โปรแกรม CropDSS พัฒนาต่อเนื่องจากโปรแกรม MunThaiDSS, อ้อยไทย (OyThai), เอราวัณ ๑.๐, และ ThaiSIS เพื่อเอื้อให้ผู้ใข้งานสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ 4 ชั้นข้อมูลเข้ากับแบบจำลองพืชในโปรแกรม DSSAT v4.0 และต้องการ MapObject program ในการใช้งาน สำหรับการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อการผลิตพืช ในพื้นที่ในระดับจังหวัดและประเทศ ตามภาพฉายอนาคตของแบบจำลองภูมิอากาศในระดับการพัฒนาและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่าง ๆ กัน  
 


ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th
.