การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนในภาคเหนือตอนบน  
เกษตรยั่งยืน | เกษตรบนที่สูง | เกษตรบนที่ดอนอาศัยน้ำฝน| เกษตรที่ลุ่ม | เกษตรชานเมือง | ผลงานวิจัย | งานบริการวิชาการ | เครือข่ายเกษตรยั่งยืน | |
หน้าหลัก
  ................................................................................................
>> ขอบเขตการวิจัยและนักวิจัย
บทนำ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (Indicator)/เกณฑ์ (Criteria)ในการนำผลการวิจัยสู่ชุมชนและท้องถิ่น
ขอบเขตของการวิจัย
การถือครองที่ดินและขนาดพื้นที่ทำกิน
ระบบการปลูกพืช
ความเหมาะสมของดินในการปลูกข้าว
ความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ปลูกข้าวของเกษตรกร
  ฐานความรู้ของเกษตรกรเกี่ยวกับการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน
กลับหน้าเกษตรที่ลุ่ม
การจัดการปุ๋ยเคมีในข้าวนาปีของเกษตรกร
พัฒนาการและการเจริญเติบโตของโสนในแปลงเกษตรกร
  การเจริญเติบโตของข้าวนาปีและผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าว
  พันธุ์ข้าวที่เกษตรกรปลูกและผลผลิตที่ได้
  การใช้ปุ๋ยเคมีและต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีในการผลิตข้าว
  เหตุผลที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการปลูกโสนบำรุงดิน
  ต้นทุนและรายได้ในการปลูกโสนอัฟริกันบำรุงดิน
  ข้อจำกัดของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
  ความคิดเห็นของเกษตรกรหลังการปลูกโสนบำรุงดิน
  ................................................................................................
   
   
   
  ................................................................................................ 
  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้
 
คู่มือการปลูกโสนอัฟริกาเป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าว
 
บทบาทของโสนต่อข้าวที่ลุ่มภาคเหนือ (Case study)
    การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน: การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโดยใช้ปุ๋ยพืชสด <658 KB>
  ................................................................................................
   
    ผลงานวิจัยระบบเกษตรที่ลุ่ม

 

| หน้าหลัก | ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ | ระบบธุรกิจเกษตร| ระบบเกษตรยั่งยืน | งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี | หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ | คณะเกษตรศาสตร ์| มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |

 

ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร, คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ. เชียงใหม่ 50200
โทรศั์พท์ 053-221275 โทรสาร 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th