ความเหมาะสมของดินในการปลูกข้าว  
   
 
    ความเหมาะสมของดินในการปลูกข้าว  
       
    ลักษณะดินของจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มดินนา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 10 (2) กลุ่มดินไร่ (3) กลุ่มดินตื้น และ (4) กลุ่มดินภูเขา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ร้อยละ 75 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่, 2542)  
       
   
       
       
   

เมื่อพิจารณาชั้นแสดงความเหมาะสมของดินสำหรับข้าว พบว่า ร้อยละ 91 ของพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่มีชั้นดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับข้าวและมีข้อจำกัดด้านต่างๆ เช่น ด้านสภาพพื้นที่ มีก้อนกรวดมาก และมีหินพื้นโพล่ เหล่านี้ยากในการจัดสภาวะที่เหมาะสมกับข้าวและความต้องการของข้าวได้

นอกจากชั้นดินที่มีความเหมาะสมดีหรือพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกข้าวมีเพียงร้อยละ 4 เท่านั้น ซึ่งพบในบริเวณบางพื้นที่ในอำเภอแม่ริม ดอยสะเก็ด หางดง ฝาง แม่อาย และ สันกำแพง (รูปภาพที่ 5.1) ส่วนชั้นที่มีความเหมาะสมดีแต่มีข้อจำกัดด้านเนื้อดินซึ่งยังต้องการการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างของเนื้อดินอยู่ถึง 503,938 ไร่ (ตารางที่ 5.1)

 
       
    การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารในดินนาของจังหวัดเชียงใหม่จึงมีความสำคัญต่อการยกระดับผลผลิต ซึ่งมีพื้นที่กว่า 5 แสนไร่ ที่มีศักยภาพจะพัฒนาผลผลิตข้าวนาปีให้มั่นคงได้โดยวิธีการจัดการธาตุอาหารแบบผสมผสาน  
       
    ......................................................................................................................................................................................  
    ความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ปลูกข้าวของเกษตรกร  
    ......................................................................................................................................................................................  
 

 

 

 
  (กลับเกษตรที่ลุ่ม) :( เกษตรยั่งยืน) :( หน้าหลัก)