งานบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบเกษตรยั่งยืน
| หน้าแรก | หน้าเกษตรยั่งยืน | เกษตรบนที่สูง | เกษตรบนที่ดอนอาศัยน้ำฝน| เกษตรที่ลุ่ม | เกษตรชานเมือง | ผลงานวิจัย | เครือข่ายเกษตรยั่งยืน | |
 
   

 

 

 

 

งานพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
+ การจัดการความเสี่ยงของศูนย์ข้าวชุมชน : การประมวลผลการดำเนินงาน ปี 2549 และกำหนดแผนปฏิบัติการ ปี 2550 วันที่ 26 มกราคม 2550
ภาพกิจกรรม
+ ความเสี่ยงและโอกาสในการผลิตข้าวของจังหวัดพะเยา วันที่ 17 สิงหาคม 2549
ภาพกิจกรรม
+ การจัดการเพื่อแก้ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่นาน้ำฝน (309 kb)
ภาพกิจกรรม
+ โครงการเยาวชนคนรักป่า ตำบลแม่แฝกใหม่ ภาคฤดูร้อน วันที่ 4 พฤษภาคม 2548 (946 kb)
ภาพกิจกรรม
+ โครงการจัดการทรัพยากรความหลากหลายชีวภาพป่า ต. แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วันที่ 28 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2548 (288 kb)
ภาพกิจกรรม
+ มาตรการช่วยเหลือการตลาดลำไยของรัฐบาล ปัจจุบัน และอนาคต ครั้งที่ 6 วันที่ 19 เมษายน 2548 (197 kb)
ภาพกิจกรรม
+ มาตรการช่วยเหลือการตลาดลำไยของรัฐบาล ปัจจุบัน และอนาคต ครั้งที่ 5 วันที่ 17 มีนาคม 2548 (169 kb)
ภาพกิจกรรม
+ การกำหนดบทบาทตนเองของเกษตรตำบลเพื่อการพัฒนาเกษตรเชิงบูรณาการของท้องถิ่น วันที่ 16 มีนาคม 2548 (172 kb)
ภาพกิจกรรม
+ มาตรการช่วยเหลือการตลาดลำไยของรัฐบาล ปัจจุบัน และอนาคต ครั้งที่ 4 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548 (152 kb)
ภาพกิจกรรม
+ มาตรการช่วยเหลือการตลาดลำไยของรัฐบาล ปัจจุบัน และอนาคต ครั้งที่ 3 วันที่ 17 มกราคม 2548 (181 kb)
ภาพกิจกรรม
+ มาตรการช่วยเหลือการตลาดลำไยของรัฐบาล ปัจจุบัน และอนาคต ครั้งที่ 2 วันที่ 17 ธันวาคม 2547 (304 kb)
ภาพกิจกรรม
+ มาตรการช่วยเหลือการตลาดลำไยของรัฐบาล ปัจจุบัน และอนาคต ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547 (116 kb)
ภาพกิจกรรม
+ การประชุม ชมรมผู้ปลูกมะม่วงเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2547 วันที่ 29 ตุลาคม 2547 (156 kb)
ภาพกิจกรรม
+ การจัดการทรัพยากรชีวภาพท้องถิ่นเพื่อความมั่นคงทางอาหารและรายได้ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วันที่ 3 ตุลาคม 2547   (389 kb)
ภาพกิจกรรม
+ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ต. ครึ่ง อ. เชียงของ จ. เชียงราย วันที่ 24 กรกฎาคม 2547   (118 kb)
ภาพกิจกรรม
+ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ต. บ้านแหง อ. งาว จ. ลำปาง วันที่ 23 กรกฎาคม 2547   (106 kb)
ภาพกิจกรรม
+ เกษตรทฤษฎีใหม่และการจัดองค์กร ต. เจดีย์แม่ครัว อ. แม่แฝกใหม่ จ. เชียงใหม่ วันที่ 27 ธันวาคม 2546    
ภาพกิจกรรม
+ แนวทางการพัฒนาสวนส้มอย่างยั่งยืน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 ธันวาคม 2546 (273 kb)
ภาพกิจกรรม
+ การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการคัดเลือกพันธุ์ข้าวระยะก่อนเก็บเกี่ยว ต.บ้านบ่อห้อ อ.งาว จ.ลำปาง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2546 (153 kb)
ภาพกิจกรรม
+ การฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ของระบบนิเวศน์ (Ecological services) และการจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน วันที่ 4 ตุลาคม 2546 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม (169 kb)
ภาพกิจกรรม
+ การฟื้นฟูทรัพยากรดินและลดต้นทุนการผลิตทางเกษตร ต. แม่โป่ง อ. ดอยสะก็ด จ. เชียงใหม่ วันที่ 20 กันยายน 2546 (191 kb)
ภาพกิจกรรม
+ แนวทางการลดต้นทุนการผลิตข้าว ต. บ้านแหง อ. งาว จ. ลำปาง วันที่ 13 กันยายน 2546   (193 kb)
ภาพกิจกรรม
+ การทดสอบพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกรจากชุมชนอนุรักษ์พันธุ์พื้นเมือง ต. น้ำเกี๋ยน กิ่งอ. ภูเพียง จ. น่าน วันที่18 พฤศจิกายน 2546   (297 kb) 
ภาพกิจกรรม
+ แนวทางโรงเรียนเกษตรกร ในระบบการผลิตผักปลอดสารพิษบ้านปิงน้อย ต. สันทราย อ. สารภี จ. เชียงใหม่ (104kb)
ภาพกิจกรรม
 
งานอบรมและประชุมวิชาการ
+ การศึกษาดูงาน เรื่อง "การจัดการและการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนในเขตลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง จ.เชียงใหม่ วันที่ 23-24 มีนาคม 2550 ( kb)
ภาพกิจกรรม
+ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การขยายผลการเรียนรู้การจัดการและการใช้ประโยชน์ความหลากหลายชีวภาพสู่เศรษฐกิจพอเพียง" วันที่ 8 มีนาคม 2550 ( 270 kb)
ภาพกิจกรรม
+ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระบบปลูกข้าวประณีต (SRI) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 9.00 - 12.00 น. (211 kb)
ภาพกิจกรรม
+ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระบบปลูกข้าวประณีต (SRI) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 เวลา 9.00 - 12.00 น. (106 kb)
ภาพกิจกรรม
+ เสวนาเรื่อง "ศักยภาพเกษตรปลอดภัยของจังหวัดเชียงใหม่" วันที่ 19 ธันวาคม 2546 10.00-12.00 น. (198 kb)
ภาพกิจกรรม
+ เสวนาเรื่อง "ผู้ผลิตเกษตรปลอดพิษ พบผู้ประกอบการและผู้บริโภค" วันที่ 18 ธันวาคม 2546 13.30-16.00 น. (332 kb)
ภาพกิจกรรม
+ การปลูกข้าวแบบSRI
ภาพกิจกรรม
+ หลักการและแนวทางปฏิบัติการให้บริการด้านวิชาการทางเกษตร
ภาพกิจกรรม
+ งานประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมนักวิจัยร่วม 'Sustainable FARMing at the RURal-URBan Interface : An integrated Knowledge based approach for nutrient and water recycling in small-scale farming systems in peri-urban areas of china and Vietnam (RURBIFARM)'
ภาพกิจกรรม
+ 'Diversified Farming Practices Using Participatory Approch for Food Security in ASEAN Participant from Asean'
ภาพกิจกรรม
   
งานเผยแพร่ความรู้    
+ ระบบการเลี้ยงปลาของชุมชนปาเกาะญอบนที่สูง บ้านวัดจันทร์ ต.บ้านจันทร์ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 25 มิถุนายน 2547 (125 kb)
ภาพกิจกรรม
+ ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตรกับ "งานโครงการหลวงและงานวันเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 3" วันที่ 17-21 ธันวาคม 2546
  ภาพกิจกรรม
+ แนวทางการลดการใช้สารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูงและการขยายโอกาสด้านตลาดพืชผักปลอดสารพิษ บ้านช่างเคี่ยน ต. ช้างเผือก จ. เชียงใหม่ 30 สิงหาคม 2546 (111 kb)
ภาพกิจกรรม
 
บรรยายพิเศษ
   
   
 
| หน้าหลัก | ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ | ระบบธุรกิจเกษตร| ระบบเกษตรยั่งยืน | ผลงานวิจัยศวพก | งานบริการวิชาการศวพก. | หลักสูตรปริญญาโท | คณะเกษตรศาสตร ์| มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |

ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร, คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ. เชียงใหม่ 50200 โทรศั์พท์ 053-221275 โทรสาร 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th