โครงการวิจัย
ระบบเกษตรยั่งยืน| เกษตรบนที่สูง | เกษตรบนที่ดอนอาศัยน้ำฝน| เกษตรที่ลุ่ม | เกษตรชานเมือง | โครงการวิจัย | ผลงานวิจัย | งานบริการวิชาการ |
   
  โครงการวิจัยภายใต้กลุ่มงานเกษตรยั่งยืน ตั้งแต่ปี 2544-ปัจจุบัน
โครงการจัดการน้ำและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในนาข้าว
+
การคัดเลือก การพัฒนา การขยายพันธุ์มะม่วงแก้วสำหรับที่ดอนอาศัยน้ำฝน ธวัชชัย รัตน์ชเลศ, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ
ระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและบริการระยะที่ 1 ภาคเหนือตอนบน: องค์ความรู้และยุทธศาสตร์ในระบบการผลิตไม้ผล ธวัชชัย รัตน์ชเลศ, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ
+
สภาพนิเวศเกษตร เศรษฐกิจและสังคมของระบบการผลิตข้าวนาน้ำฝนในภาคเหนือและ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ, กุศล ทองงาม, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
Transforming Agriculture for Sustainable Food System in the Karen Community at Watchan, Upper Maecham Watershed, Chiang Mai 2002 พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
+
การประชุมจัดลำดับความสำคัญงานวิจัยข้าวโพดในประเทศไทย ครั้งที่ 2 เบญจพรรณ เอกะสิงห์, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ, กุศล ทองงาม, พิเชษฐ กรุดลอยมา
Sustainable Farming at the Rural - An Integrated Knowledge Based Approach for Nutrient and Water Recycling in Small-Scale Farming Systems in Peri-Urban Areas of China and Vietnam - RURBIFARM พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ, กุศล ทองงาม, ประทานทิพย์ กระมล, จตุรงค์ พวงมณี, นิวัติ เชาวน์ศิลป์
+
นโยบายด้านข้าวโพดในประเทศไทย เบญจพรรณ เอกะสิงห์, กุศล ทองงาม
ระบบสนับสนุนการวางแผนการจัดการ ทรัพยากรเพื่อการเกษตรและการบริการ ระยะ ที่ 1 ภาคเหนือตอนบน: ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรดินและน้ำชลประทาน เบญจพรรณ เอกะสิงห์, กุศล ทองงาม
+
งานสนับสนุนงานวิจัยประยุกต์ของศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร จตุรงค์ พวงมณี, จำลอง โพธาเจริญ, เฉลิมพล สำราญพงษ์, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, ประทานทิพย์ กระมล, สมเกียรติ สุวรรณคีรี, สิทธิชัย ลอดแก้ว, กุศล ทองงาม, พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์
โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรปลอดพิษสำหรับนักศึกษา ประทานทิพย์ กระมล, จตุรงค์ พวงมณี, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ, กุศล ทองงาม
+
โครงการฝึกอบรมเพื่อขยายผลเรื่องการผลิตผักโดยไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช จตุรงค์ พวงมณี, จำลอง โพธาเจริญ, สมเกียรติ สุวรรณคีรี, สิทธิชัย ลอดแก้ว
โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก จำลอง โพธาเจริญ, จตุรงค์ พวงมณี, กุหลาบ อุตสุข
+
โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสำหรับเกษตรกร สมเกียรติ สุวรรณคีรี, จตุรงค์ พวงมณี, จำลอง โพธาเจริญ
โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดพิษ ประทานทิพย์ กระมล, จตุรงค์ พวงมณี, กุหลาบ อุตสุข, กุศล ทองงาม
+
โครงการผักพื้นบ้าน กุหลาบ อุตสุข, สมเกียรติ สุวรรณคีรี, จตุรงค์ พวงมณี
โครงการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช จตุรงค์ พวงมณี, จำลอง โพธาเจริญ, กุหลาบ อุตสุข
+
โครงการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน จตุรงค์ พวงมณี, จำลอง โพธาเจริญ, กุหลาบ อุตสุข, ธีรพงศ์ เกษตรสุนทร, ศักดิมนตรี นาชัยเวียง
โครงการเกษตรอินทรีย์ จตุรงค์ พวงมณี, สมเกียรติ สุวรรณคีรี, กุหลาบ อุตสุข, สิทธิชัย ลอดแก้ว
+
โครงการผักปลอดสารพิษในเขตชานเมือง จตุรงค์ พวงมณี, กุศล ทองงาม, สมเกียรติ สุวรรณคีรี, ประทานทิพย์ กระมล, กุหลาบ อุตสุข, สำราญ ปัญญาตุ้ย, กาญจนาภรณ์ ลอดแก้ว
การศึกษารวบรวมพันธุ์ถั่วพู จำลอง โพธาเจริญ, จตุรงค์ พวงมณี, สมเกียรติ สุวรรณคีรี, นิวัติ เชาวน์ศิลป์
+
การวินิจฉัยการขาดธาตุอาหารในผักกาดขาวปลี รจเร นพคุณวงศ์
การวิจัยและการศึกษาความต้านทานของมะม่วงแก้วสายต้นคัดต่อเชื้อ Collectotrichum gloeosporiodides Penz. เชื้อสาเหตุจากโรคแอนแทรกซ์โนส สมเกียรติ สุวรรณคีรี
+
การวิจัยและการศึกษาโรคและแมลงศัตรูโรคในการผลิตถั่วฝักยาวโดยใช้วิธีการบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสาน (ไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช) สมเกียรติ สุวรรณคีรี
     
          

 

| หน้าหลัก | ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ | ระบบธุกิจเกษตร| ระบบเกษตรยั่งยืน | ผลงานวิจัยศวพก | งานบริการวิชาการศวพก. | หลักสูตรปริญญาโท | คณะเกษตรศาสตร ์| มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |

 

ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร, คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ. เชียงใหม่ 50200 โทรศั์พท์ 053-221275 โทรสาร 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th