สิ่งตีพิมพ์ของ ศวพก.| ฐานข้อมูลวิจัยระบบเกษตร| โปสเตอร์ | ซอฟต์แวร์| แผนที่


  ศวพก.
    หน้าหลัก
    แนะนำ ศวพก
  ระบบเกษตรยั่งยืน
  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
  ระบบธุรกิจเกษตร
  หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
  ผลงานวิจัย
  งานบริการวิชาการ
  หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
  สารสนเทศภายใน

  เชื่อมโยงเว็บไซด์:
     เครือข่ายระบบเกษตร
     เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
     เครือข่ายธุรกิจเกษตร
     การสัมนาทางวิชาการระบบสนับสนุนการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อจัดเขตพืชเศรษฐกิจ (พัฒนาระบบฐานข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระยะที่ 6)         กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการสำรวจและประเมินผลผลิตพืชเศรษฐกิจรายพันธุ์สำหรับสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก 12 ชนิดทั่วประเทศสำหรับปีการผลิต 2545/2546 เพื่อกำหนดพื้นที่ที่มีความเหมาะสมทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม สามารถชี้แนะให้เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยีด้านการผลิตอย่างถูกต้องและเหมาะสม นำมาซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรของไทยในตลาดโลก และได้จัดทำเป็นเอกสารทางวิชาการ ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ใช้ในการประเมินต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตเพื่อประกอบการวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านกายภาพและการจัดเขตการใช้ที่ดิน พืชเศรษฐกิจรายพันธุ์ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวยังไม่อยู่ในรูปที่เชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพที่ดิน ดังนั้นโครงการนี้จึงได้ออกแบบเพื่อสร้างฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Geodatabase) สำหรับข้อมูลเชิงพื้นที่ที่จำเป็นในการพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดเขตพืชเศรษฐกิจรายพันธุ์ ระบบที่พัฒนาขึ้นจะมีขีดความสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตในลักษณะเชิงพลวัต กล่าวคือผู้ใช้สามารถกำหนดพื้นที่ พืชรายพันธุ์ ความต้องการของพืชด้านคุณภาพที่ดิน ค่าถ่วงน้ำหนักที่ใช้สำหรับสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของปัจจัยหรือกลุ่มปัจจัยที่ใช้ในการประเมินความเหมาะสมเชิงกายภาพของที่ดิน นอกจากนี้ยังสามารถระบุผลผลิตเป้าหมายและลำดับความสำคัญของพืชเศรษฐกิจที่จะนำมาจัดเขตการใช้ที่ดิน ทั้งนี้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านข้อมูลที่ดิน เป้าหมายการผลิต และลำดับความสำคัญของพืชรายพันธุ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อสนับสนุนการวางแผนยุทธศาสตร์การผลิตพืชเศรษฐกิจเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพในอนาคต

 
   


 
ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th
.