แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง เกษตรกรตำบลยางเนิ้งเข้าฝึกอบรมเกษตรปลอดสารพิษ

         เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้าใจในการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษ ทั้งด้านการผลิต การตลาด ให้เกษตรกรสามารถวิเคราะห์ วางแผนการผลิต การปฏิบัติงาน การทำบัญชี รับ-จ่าย ตลอดจนการแบ่งผลประโยชน์ร่วมกันภายในกลุ่ม โดยกลุ่มเกษตรกรจะเข้าร่วมฝึกอบรม ณ สถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2550 เวลา 08.00 น. - 15.30 น.


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  26 มกราคม 2550
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.