แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
   
           ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ศวทก.) หรือเดิมชื่อศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร (ศวพก.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะ รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2511 โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าของโครงการ และคณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินการ ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2512 คณะรัฐมนตรีได้ มีมติให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าของโครงการแทนกระทรวงเกษตร และสหกรณ์
           ศวทก. มีการดำเนินงานแบบสหสาขาวิชาโดยความร่วมมือของบุคลากรของศูนย์ร่วมกับคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆใน คณะเกษตรศาสตร์ และใช้แนวทางเชิงระบบในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการเกษตร พัฒนาองค์ ความรู้และวิธีการวิเคราะห์ปัญหา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีหน่วยวิจัยหลัก 3 หน่วยได้แก่ หน่วยวิจัย ระบบเกษตรยั่งยืน หน่วยวิจัย ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตร และหน่วยวิจัยธุรกิจเกษตรและการจัดการ นอกจากนี้ยังร่วมกันจัดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาชาวิชา เกษตรศาสตร์เชิงระบบ (Agricultural Systems) ขึ้นในปี พ.ศ. 2527

           และต่อมาเปลี่ยนเป็นหลักสูตรนานาชาติเพื่อสอนนักศึกษาไทย และนักศึกษาจากประเทศที่กำลังพัฒนา ในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยได้ให้ คำปรึกษาและจัดฝึกอบรมในเรื่องที่เชี่ยวชาญแก่นักวิชาการ นักพัฒนา นักส่งเสริม และเกษตรกรทั้งใน ประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันวิจัยและองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศวพก.มีการจัดการบริหารงานภายในเป็นหน่วยวิจัยและปฏิบัติการ ตามผังโครงสร้างองค์กรดังรูปข้างล่าง เพื่อบรรลุตาม แผนกลยุทธ์ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (พ.ศ. 2541-2550) ที่ได้จัดทำไว้ 
   

  ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ศวทก.) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000   http://www.mcc.cmu.ac.th .
 ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 2 เมษายน พ.ศ.2555